Planeeringute teated 2014

Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2014 korraldusega nr 856 on algatatud Kaberla küla Kure kinnistu (35201:001:0353) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on innistu kruntimine ja elamumaa sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine. Planeeritava ala suurus on 3,98ha.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Liina Kurg. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Turbuneeme küla Nurme kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 08.-22.12.2014 Kuusalu Vallavalitsuses ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis ning selle aja jooksul laekus üks ettepanek teeservituudi seadmise osas.

Kuusalu Vallavolikogu 26.11.2014 otsusega nr 50 on kehtestatud Kiiu aleviku Lilleoru kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 11,26 ha suuruse kinnistu jagamine äri-, teenindus-, tootmis- ja elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 05.12.2014

Kuusalu Vallavalitsuse 06.11.2014 korraldusega nr 746 on vastuvõetud Tapurla küla Mäe-Sameli kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse saamine suvila rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,48 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.12.2014-12.01.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Materjalidega saab tutvuda lisaks Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 26.11.2014

Kuusalu Vallavalitsuse 06.11.2014 korraldusega nr 745 on vastuvõetud Turbuneeme küla Nurme kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguse saamine elamu ja 2 abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.-22.12.2014 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Materjalidega saab tutvuda lisaks Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 26.11.2014

Kuusalu vallas Kiiu alevikus Vana-Narva mnt 14 ja Vana-Narva mnt 16 kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 3. detsembril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ning nelja tootmismaa otstarbega kinnistu moodustamine, ehitusõiguse ning sadevee kogumise ja liigvee ärajuhtimise lahendite täpsustamine, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 77 127m2.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kontaktvööndi analüüs
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 25.11.2014

Kuusalu Vallavalitsuse 06.11.2014 korraldusega nr 747 on algatatud Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistute kruntimine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 7,5ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Eha Korsen, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Lisatud 17.11.2014

Kuusalu Vallavalitsuse 06.11.2014 korraldusega nr 748 on algatatud Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 7,5ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Mari Jõgila, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Lisatud 17.11.2014

Kuusalu Vallavalitsuse 13.11.2014 korraldusega nr 764 on algatatud Mäepea küla Rannaoja tee 5 kinnistu (35201:002:0335) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu ülesanne on hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra lahendite täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 3554 m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Rannaoja OÜ. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Lisatud 17.11.2014

 

Kuusalu Vallavolikogu 29.10.2014 otsusega nr 44 on kehtestatud Kolga-Aabla küla Kangru kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk 0,56 ha kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 31.10.2014

Kuusalu Vallavolikogu 29.10.2014 otsusega nr 45 on kehtestatud Vanaküla Laiaka kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 7,07 ha suurusest maatulundusmaa kinnistust 7500m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine ja ehitusõiguse saamine taluhoonestuse taastamiseks (elamu ja neli abihoonet), juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 31.10.2014

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11a ja Vana-Narva mnt 11b kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus Kuusalu Vallavalitsusele 2 kirja ettepanekutega planeeritava osas.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 24.09.2014 kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses. Ettepanekuid esitanud isikud arutelul ei osalenud, kuid teatasid, et asuvad arendajaga läbirääkimistele.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus Kuusalu Vallavalitsusele 2 kirja ettepanekutega planeeritava osas.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8. oktoobril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 29.08.2014 korraldusega nr 551 on vastuvõetud Leesi küla Kalda kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine tuletõrje veevõtukoha, lautrikoha, paadikuuri rajamiseks, tuletõrjeautode ümberpööramise platsi, juurdepääsuteede, heakorra, haljastuse lahendamine, maakasutuse sihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,5 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.09–27.10.2014 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Keskkonnaalane hinnang
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 29.08.2014 korraldusega nr 552 on vastuvõetud Kiiu aleviku Lilleoru kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine äri-, teenindus-, tootmis- ja elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Planeeritava ala suurus on 11,26 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.09–13.10.2014 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Visualiseering
Kooskõlastused
Müra eksperthinnang
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 11.09.2014 korraldusega nr 594 on algatatud Sõitme küla Rannaküla tee 19 kinnistu (35201:002:0957) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu ülesanne on hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra lahendite täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 3950m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Ljudmilla Sääsk. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 11.09.2014 korraldusega nr 595 on algatatud Sõitme küla Rannaküla tee 11 kinnistu (35201:002:0725) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu ülesanne on hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra lahendite täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 5643m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Vladimir Kovalev. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 11.09.2014 korraldusega nr 596 on algatatud Kolga-Aabla küla Nurme kinnistu (42301:001:1530) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kaheks jagamine ning uuele krundile ehitusõiguse määramine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, liikluskorralduse, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 6149m2.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kadri Kröönkvist, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 11.09.2014 korraldusega nr 597 on algatatud Juminda küla Põllu kinnistu (42301:001:0546) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistust uue elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2,85ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Ago Katvel, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 11.09.2014 korraldusega nr 598 on algatatud Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu (42301:003:0218) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistust kahe elamumaa ja ühe maatulundusmaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 11 642m2.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Rene Korniljev, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

 

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11a ja Vana-Narva mnt 11b kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus Kuusalu Vallavalitsusele 2 kirja ettepanekutega planeeritava osas.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 24.09.2014 kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 07.08.2014 korraldusega nr 505 on algatatud Kiiu aleviku Nurmenuku kinnistu (35201:003:0156) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine, kruntidele uute sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 4,95 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Mave Kinnisvara OÜ, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 27.08.2014 otsusega nr 38 on kehtestatud Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälja tee 1, 3, 4, 6 kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja 6 elamukrundi moodustamine, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.06.2014 korraldusega nr 405 on vastuvõetud Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha alale 23 äri- ja tootmismaa krundi (keskmine suurus 2 ha) ning 2 transpordimaa krundi planeerimine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.–27.08.2014 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletukiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info telefonil 606 6379.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.06.2014 korraldusega nr 403 on vastuvõetud Kolga-Aabla küla Kangru kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk 0,56 ha kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.08–20.08.2014 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info telefonil 606 6379.

Kuusalu Vallavalitsuse 03.07.2014 korraldusega nr 468 on vastuvõetud Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11a ja Vana-Narva mnt 11b kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Narva mnt 11b kinnistu maasihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine ning Vana-Narva mnt 11a kinnistu ehitusõiguse täiendamine ja kinnistute juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 20 931 m².
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.08–20.08.2014 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info telefonil 606 6379.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.06.2014 korraldusega nr 404 on vastuvõetud Vanaküla küla Laiaka kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 7,07 ha suurusest maatulundusmaa kinnistust 7500m2 suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine ja ehitusõiguse saamine taluhoonestuse taastamiseks (elamu ja neli abihoonet), juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.08–20.08.2014 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info telefonil 606 6379.

Kuusalu Vallavalitsuse 03.07.2014 korraldusega nr 502 on algatatud Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 16 kinnistu (35201:003:0215) ja Vana-Narva mnt 14 kinnistu (35201:003:0214) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ning kolme tootmismaa ja transpordimaa otstarbega kinnistu moodustamine, ehitusõiguse ning sadevee kogumise ja liigvee ärajuhtimise lahendite täpsustamine, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 77 127m2.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on AS Maru, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Pedaspea küla Mere-Eskani kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 9. juulil kell 17 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 5,6 ha.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu aleviku Laane tn 29 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 9. juulil kell 17.30 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva hoone laiendamine autoremondi teenust pakkuva kompleksi rajamiseks, hoonestusala ja ehitusõiguse ning arhitektuursete tingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1303m2.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.06.2014 korraldusega nr 402 on algatatud Pedaspea küla Mere-Eskani kinnistu (42301:002:0223) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 5,6 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Welvo Kingsepp, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsusega nr 30 on algatatud Tapurla küla Neeme kinnistu (42301:001:0580) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ranna ehituskeeluvööndi vähendamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,78 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Artur Talvik, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Kolga-Aabla küla Ussi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste II arutelul 19.06.2014 saavutati kokkulepped metsakinnistutele juurdepääsu osas ja vastuväiteid esitanud isikud loobusid vastuväidetest.

Kuusalu Vallavalitsuse 22.05.2014 korraldusega nr 345 on algatatud Haavakannu küla Kadaka kinnistu (35201:001:0187) detailplaneering ning kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine, maasihtotstarbe muutmine ning elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 6,21 ha.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tiiu Paabo. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 12. juunil kell 16 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on Mäe tn 1 olemasoleva kauplusehoone (Grossi pood) laiendamine Kuusalu tee 8 kinnistule, automaattankla planeerimine, maa sihtotstarbe, hoonestusala, arhitektuursete tingimuste ja kõigi vajalike piirangute ning servituutide määramine, täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Kolga alevikus Salu kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 27. mail kell 15 Kolga Rahva Majas.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,86 ha.
Kontaktvöönd
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: lana.toomvap@kuusalu.ee

Kuusalu valla Kolga-Aabla küla Ussi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 29. aprillil kell 15 Leesi rahvamajas. Juurdepääsuteega seoses esitatud ettepanekute osas kokkuleppele ei jõutud. Kinnistute omanikud asuvad tee asukoha ning rajamise ja kasutamise tingimuste osas läbirääkimistele.

Kuusalu Vallavalitsuse 27.02.2014 korraldusega nr 103 on vastu võetud Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälja tee 1, 3, 4, 6 kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja 6 elamukrundi moodustamine, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09.04–07.05.2014.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Kolga-Aabla küla Ussi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus kaks ettepanekut seoses juurdepääsuteega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 29. aprillil kell 15 Leesi rahvamajas. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 26.03.2014 otsusega12 „Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine" loeti ülevaadatuks Kuusalu valla üldplaneering ja Loksa valla üldplaneering ning eelnimetatud üldplaneeringute alusel töötamist jätkatakse kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni.
Üldplaneeringute ülevaatamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee

Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 9. aprillil kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on Mäe tn 1 olemasoleva kauplusehoone (Grossi pood) laiendamine Kuusalu tee 8 kinnistule, maa sihtotstarbe, hoonestusala, arhitektuursete tingimuste ja kõigi vajalike piirangute ning servituutide määramine, täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine.
Detailplaneeringu algatamise otsus
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.


Kuusalu vallavolikogu 26.03.2014 otsusega nr 10 on kehtestatud Pedaspea küla Kadaka kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering teeb ettepaneku 9612 m² suuruse kinnistu kaheks jagamiseks, ehitusõiguse seadmiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamiseks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 26.03.2014 otsusega nr 11 on osaliselt kehtestatud Kaberla küla Tõnni kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering teeb ettepaneku 26360 m² suuruse kinnistu kolmeks jagamiseks (2 elamukrunti ja 1 ehitusõiguseta maaüksus), ehitusõiguse seadmiseks ja maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 13.03.2014 korraldusega nr 162 on algatatud Vahastu küla Ojakalda kinnistu (35203:002:0076) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on Vanaõue oja ehituskeeluvööndi vähendamine, rajatud tiigi seadustamine, tiigi kallaste heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 14,64 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Margo Meigas, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 06.03.2014 korraldusega nr 141 on algatatud Kolga-Aabla küla Marulaine kinnistu (42301:001:0588) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning mõlemale kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,8 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Taavi Velström, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Tapurla külas Mäe-Sameli kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 20. märtsil kell 16 Leesi rahvamajas.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine suvemaja rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,48 ha.
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Kolga-Aabla külas Kangru kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 20. märtsil kell 16.30 Leesi rahvamajas.
Detailplaneeringu eesmärk on jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguse seadmine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus 0,56 ha.
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Valkla külas Männituka ja Kivinurme kinnistutel ning Jõesuu tee 5, 5a ja 7 kinnistul algatatud detailplaneeringute lähteseisukohtade tutvustus ja eskiiside avalik arutelu toimub 12. märtsil kell 17 Kuusalu Vallavalitsuses.
Valkla küla Männituka ja Kivinurme kinnistute detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistute jagamiseks (4 elamumaa ja 1 transpordimaa krunt) ning kinnistutele ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks. Planeeritava ala suurus on 27 016 m².
Seletuskiri
Eskiis
Valkla küla Jõesuu tee 5, 5a ja 7 kinnistute detailplaneering teeb ettepaneku kinnistute piiride muutmiseks, hoonete arvu ja ehitusaluse pinna suurendamineks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Ala suurus on12 641 m2.
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Tõreska ja Suru külades asuva Kaitseväe keskpolügooni osalise territooriumi detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6. märtsil kell 18 Läsna rahvamajas.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva teeninduskeskuse laiendamine (ala 1), linnavõitluslinnaku (ala 3) ja laskemaja rajamine (ala 2).
Teeninduskeskust (ala 1) on planeeritud laiendada majutuse-, ladustamise ja tehnika hoolduse tarbeliste hoonete ja rajatistega.
Alale 2 on kavandatud kinnine lasketiir.
Alal 3 laiendatakse varasemalt projekteeritud linnavõitluslinnakut.
Juurdepääs planeeritavatele aladele on olemasolevate teede kaudu läbi Läsna küla.
Seletuskiri
Eskiis (koondjoonis)
Eskiis (ala 1)
Eskiis (ala 2)
Eskiis (ala 3)
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Lisatud 21.02.2014

Kuusalu Vallavalitsuse 30.01.2014 korraldusega nr 52 on vastu võetud Kolga-Aabla küla Ussi kinnistu (42301:001:0001) detailplaneering.
Detailplaneering teeb ettepaneku kinnistu jagamiseks (neli üksikelamukrunti, üks transpordimaa ja üks tootmismaakrunt puurkaevule) ning igale elamukruntile ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoone rajamiseks. Lisaks tehakse ettepanekud juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide lahendamiseks ning servituutide seadmiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.–17.03.2014.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 29.01.2014 otsusega nr 1 on kehtestatud Tapurla küla Liivapealse kinnistu (42301:001:0268) detailplaneering, mille eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide lahendamine ning servituutide seadmiseks ettepanekute tegemine. Planeeritava ala suurus 9911 m2.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Sõitme külas Vahtra ja Kadaka kinnistutel ning Kupu külas Kadaka kinnistul algatatud detailplaneeringute lähteseisukohtade tutvustus ja eskiiside avalik arutelu toimub 30. jaanuaril kell 15 Kuusalu vallavalitsuses.
Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneeringu ülesanne on kinnistutele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus 3 ha.
Seletuskiri
Eskiis
Kupu küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu ülesanne on 10 260 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee

Kuusalu valla Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 9. jaanuaril kell 17 Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Detailplaneeringu eesmärk on 28,93 ha suuruse kinnistu, väljapoole Lahemaa Rahvuspargi ala jääva osa, elamukruntideks jagamise võimalikkuse hindamine ja kinnistu jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguste, uute hoonestus- ja planeerimistingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või tiina.skolimowski@kuusalu.ee.