Puuetega inimeste toetus

Puudega inimese toetust määratakse ja makstakse taotluse alusel raske ja sügava puudega isikule elu- või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks.

Toetuse suurus on kuni 320 eurot.

Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles märgib:
  1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
  2) andmed määratud puudeastme kohta;
  3) toetuse taotlemise põhjused;
  4) pangakonto numbri ja konto omaniku nime;
  5) kontaktandmed (telefon, e-post);
  6) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

 

Taotluse saab arvutisse laadida, täita elektrooniliselt või paberil:
Taotluse vorm

Blankette saab ka vallamajast.