Sotsiaaltoetuste taotlemise kord

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Kuusalu valla sotsiaaltoetused ja piirmäärad 2020. aastal:

 • Sünnitoetus 400 eurot (makstakse 2 osas)
 • Lasterikka pere toetus 50 eurot igale lapsele aastas
 • Aabitsatoetus 100 eurot
 • Osalustasu toetus vastavalt tegelikule kulule
 • Toidutoetus vastavalt tegelikule kulule
 • Puudega lapse transporditoetus 0,14 eurot/kilomeeter
 • Ametikooli õpilase toetus 35 eurot kuus
 • Elluastumistoetus kuni 320 eurot
 • Tervisetoetus: retseptiravimid 60 eurot kvartalis (arvesse lähevad 3 eelneva kuu kuludokumendid)

Hooldus- ja abivahendid kokku 130 eurot aastas

Tervishoiuteenus (voodipäevatasu, õendusabi omaosalus jms) 130 eurot aastas

 • Vältimatu abi toetus kuni 35 eurot ühele taotlejale;
 • Ühekordne toetus kuni 200 eurot aastas ühele taotlejale.
 • Kriisitoetus- vastavalt vallaeelarve võimalustele igal konkreetsel juhul eraldi
 • Küttetoetus 200 eurot
 • Puudega inimese toetus kuni 320 eurot aastas ühele taotlejale
 • Jõulutoetus eestkostel või lepingu alusel peres hooldamisel olevale lapsele 35 eurot
 • Jõulutoetus 20 eurot eakale
 • Juubelitoetus 35 eurot
 • Matusetoetus 350 eurot ühele matuse korraldajale

Kuusalu vallavalitsus lähtub sotsiaaltoetuste maksmisel sissetulekust sõltuvate toetuste puhul (küttetoetus,  osalustasu toetus, toidutoetus, ametikooli õpilase toetus, vältimatu abi toetus,  ühekordne toetus) kohalikust toimetulekupiirist, mis 2020. aastal on 300 eurot leibkonna liikme kohta kuus. Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel võetakse arvesse puuetega inimeste sotsiaaltoetus riskigruppi kuuluvate isikute puhul, kelle sissetulek ületab kohalikku toimetulekupiiri 1,5-kordselt ehk 450 eurot.

Olulisemad muudatused 2020:

 1. Osalus- ja toidutoetuste avalduste esitamise tähtajad on 15.01. ja 15.09. Muul ajal saab esitada avaldusi ootamatult tekkinud majanduslike raskuste tõttu.
 2. Uus toetuse liik on ametikooli õpilase toetus (enne oli ametikooli õpilase toidutoetus). Avalduste esitamise tähtajad on 15.01. ja 15.09. Muul ajal saab esitada avaldusi ootamatult tekkinud majanduslike raskuste tõttu.
 3. Tervisetoetuse kuludest ei kompenseerita enam sotsiaaltranspordile kulunud summasid (varasem toetus kuni 65 eurot aastas) ega arsti vastuvõtu visiiditasusid. Hooldus- ja abivahendeid kompenseeritakse kokku kuni 130 euro ulatuses aastas.
 4. Puudega inimese toetust makstakse elu-või üldkasutatavate ruumide kohandamiseks või isikliku abistaja saamiseks. Varasemalt sai taotleda ka rehabilitatsioonikulude katteks.

 

Toetuste maksmise täpsemate tingimustega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuse kodulehel Elanikule - Sotsiaal ja tervishoid – eeskirjad ja korrad https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad1

Taotlusi toetuste saamiseks saab esitada vastuvõtuaegadel (E 8.30 – 12.00, K 13.00 – 18.00) sotsiaalteenistuses kohapeal, digiallkirjastatult e-posti aadressile saadetud või kodulehe e-vormi kaudu esitatud avaldusega.

 

Sotsiaaltransporditeenusest

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kuusalu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot. Esmakordsel pöördumisel tuleb esitada kirjalik avaldus teenuse saamiseks (kes soovib, mis põhjusel, kuhu minekuks), misjärel hinnatakse teenust taotleva isiku abivajadust ja otsustatakse teenuse määramine või mittemääramine.

Sõit tuleb tellida läbi vallavalitsuse (juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp, tel 606 6382; 5196 8482 või e-post alvi.karp@kuusalu.eevähemalt 3 tööpäeva ette. Kui juhtub, et olete teenuse tellinud ja selgub, et erinevatel põhjustel te seda siiski ei vaja, palun teavitage esimesel võimalusel vallavalitsust eelpool toodud kontaktidel.

Teenust osutab OÜ Koplimetsa ning omaosalus isikule on 25 senti kilomeetri eest ja see tuleb maksta otse autojuhile.

Lisaks osutab vallavalitsus teisi sotsiaalhoolekandeseaduses ettenähtud teenuseid vastavalt kehtestatud tingimustele.

 

Täiendavat infot saab küsida tööaegadel:

Hoolekande sekretär Ene Rebane ene.rebane@kuusalu.ee  606 6378

Hoolekandespetsialist Aigi Reinomägi aigi.reinomagi@kuusalu.ee  606 6381; 5191 4206

Juhtiv hoolekandespetsialist Alvi Karp alvi.karp@kuusalu.ee  606 6382; 5196 8482

 

Riiklikud toetused ja muudatused sotsiaalvaldkonnas 2020. aastal:

 • Toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus.
 • Töötasu alammäär on 584 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,48 eurot.
 • Töötutoetuse päevamäär on alates 2020. aastast 6,10 eurot (31 päevaga kalendrikuus 189,1 eurot). Töötuskindlustushüvitise minimaalne päevamäär on 9 eurot. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 2020. aastal 31 kalendripäeva eest on 279 eurot.
 • Erakorraline pensionitõus 1. aprillist. 1.aprillist tõusevad indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul vanaduspensionid 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra.
 • Üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olev pensioni määr tõuseb 582 eurole. Sellest väiksema pensioni korral makstakse inimesele üks kord aastas toetust, mille suurus on 115 eurot.
 • Alates 1. juulist 2020 pikeneb 10-päevane isapuhkus 30 päevale ning isa täiendavat hüvitist hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma otse lapsevanemale.
 • Vanemahüvitise maksmine muutub paindlikumaks. Alates 1. juulist tekib lapsevanematel võimalus kasutada vanemahüvitist sarnaselt lapsehoolduspuhkusega kas ühes osas või osade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Hüvitist makstakse ka edaspidi siiski 435 päeva eest sünnitushüvitist saanud emale ning 545 päeva eest sellele emale, kes enne lapse sündi ei töötanud ja sünnitushüvitist ei saanud. Hüvitis tuleb ära kasutada enne lapse kolmeaastaseks saamist.
 • Uuest aastast makstakse keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot, raske puudega lapsele 161 eurot ja sügava puudega lapsele 241 eurot.

Vaata lisaks:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine