Jäätmemajandus

 Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, eesmärgiga planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.
Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides. Asbestijäätmete kogusest peab teada andma KOV omavalitsuse keskkonnaspetsialistile.
Vajalik info:
  • kinnistu täpne aadress (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
  • omaniku või elaniku kontaktandmed;
  • asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).

Palume võtta ühendust valla keskkonnaspetsialistiga.
 

 
Jäätmehooldust Kuusalu vallas reguleerib Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri (vastu võetud Kuusalu Vallavolikogu 14. detsembri 2022 määrusega nr 26).
 
Jäätmekäitluse arengusuunad 2023 – 2028 aastateks on määratud Kuusalu valla jäätmekava 2023 - 2028 (vastu võetud Kuusalu Vallavolikogu 11. oktoobri 2023 määrusega nr 25).
 
Kuusalu vallas toimub korraldatud jäätmevedu ja jäätmevedu korraldab AS Eesti Keskkonnateenused. Kontakt: Artelli 15 Tallinn, tel. 1919, e-post tallinn@keskkonnateenused.ee, www.keskkonnateenused.ee