Planeeringute teated 2012

Kuusalu valla Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.10.-07.11.2012 ja selle aja jooksul laekus 7 kirja vastuväidete ja ettepanekutega juurdepääsutee, liiklusskeemi, keskkonnamõjude hindamise, sadevete ärajuhtimise, kõrghaljastuse rajamise, hoonete kõrguse ning müra, õhu ja põhjavee puhtuse seire osas.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 12. detsembril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).


Valkla küla Lammiku kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 28.11.2012 Kuusalu Vallavalitsuses ja vastuväiteid esitanud isikud jäid oma seisukohtade juurde ning planeering esitatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.

Kuusalu vallas Tapurla külas Liivapealse kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 5. detsembril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on 9911m² suurusele kinnistule ehitusõiguse (elamu ja abihoonete rajamiseks) määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.


Kuusalu vallas Salmistu külas Kuresoo, Pohla, Küüvitsa, Soo-Eerika, Mustika, Kukemarja, Kanarbiku, Vaarika, Metsamaasika, Jõhvika, Sammalkivi ja Männiku kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 5. detsembril kell 18.30 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse (elamu ja abihoone rajamiseks) määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 27 485 m².
Selestukiri.
Põhijoonis.
Illustratsioonid.
Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 15.11.2012 korraldusega nr 854 on vastu võetud Salmistu küla Käooja tee 22 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 5320 m2 suuruse kinnistu ehitusõiguse suurendamine, tehnovõrkude lahenduse muutmine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 7.–21.12.2012.
Seletuskiri
Põhijoonis tehnovõrkudega
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee. Loe lisaks Käooja tee 22 kinnistu detailplaneeringu algatamine.

Kuusalu valla Valkla küla Lammiku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 08.-22.10.2012 ja selle aja jooksul laekus 1 kiri vastuväidetega pärandkultuuri, keskkonnakaitse, teekaitsevööndi, tee sanitaarkaitsevööndi, Valkla oja piiranguvööndi ja keskkonnamõju hindamise osas.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28. novembril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).

Kuusalu Vallavalitsuse 11.10.2012 korraldusega nr 762 on vastu võetud Pedaspea küla Eskani-6 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 9552 m2 suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.11–05.12.2012 Kuusalu Vallavalitsuses ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Tehnovõrgud.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavalitsuse 08.11.2012 korraldusega nr 836 on Pärispea külas Heidu II kinnistul (42301:003:0590) algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on 4096 m² suuruse kinnistu maakasutuse sihtotstarbe täpsustamine, ehitusõiguse määramine, kavandatavatele hoonetele hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, keskkonna kaitse põhimõtete pakkumine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Heidu II detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata, kuna märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; keskkonnaregistri andmeil on kinnistul registreeritud kaitset vajava elupaigatüübi 6210-kuivad niidud lubjarikkal mullal esinemine, kuid kooslus on oma väärtuse kaotanud tänu naaberkinnistutel toimuvale inimtegevusele; ühepereelamu ning abihoonete rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Pärispea küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole oluline, kui arvestatakse kinnistu lähipiirkonna teiste hoonestatud kinnistute samafunktsiooniliste hoonete paigutuse, parameetrite ja arhitektuursete lahendustega; planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Terje Luts, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 24.10.2012 korraldusega nr 791 on Kiiu alevikus Remedia 2 ja Loopealse kinnistutel algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on Loopealse kinnistu sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine ning Remedia 2 kinnistu ehitusõiguse täiendamine ja kinnistute juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 20 931 m².
Arvestades Remedia 2 ja Loopealse planeeringu ala lähiümbrust ja keskkonna-tingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata kuna detailplaneeringuga ei avaldu negatiivset mõju pinnasele ega pinna- ja põhjaveele, kinnistule rajatakse vee ning kanalisatsioonitorustik; märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; lisanduvate hoonete rajamise ruumiline mõju ning mõju Kiiu aleviku olemasolevale asustusstruktuurile ning üldmiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; keskkonnaregistri andmeil alal kaitstavaid liike ja EL loodusdirektiivi kohaseid kaitset vajavaid elupaigatüüpe ei leidu; lisahoonestuse ehitamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valgus- ja soojuskiirgust, lõhna teket; ei ületata piirmäärasid müra, õhusaaste ja vibratsiooni osas; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kiiu Soon OÜ, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 11.10.2012 korraldusega nr 761 on vastu võetud Kaberla küla Siili kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2,2 ha suuruse kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12. – 26.11.2012 ja selle aja jooksul on Teil võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Tapurla külas Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa ja Kiigemaa kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 1. novembril kell 15 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.


Kuusalu vallavalitsuse 10.10.2012 korraldusega nr 759 on algatatud detailplaneering Kupu külas Kadaka kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 10 260 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kaido Veemaa. Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.


Kuusalu vallavalitsuse 11.10.2012 korraldusega nr 758 on Kolga-Aabla külas Allika kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on 10 975 m² suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste täpsustamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Allika detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata, kuna planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; märgalasid, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu; olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna hoonestusala kavandatakse õuemaale; keskkonnaregistri andmeil alal kaitstavaid liike ja EL loodusdirektiivi kohaseid kaitset vajavaid elupaigatüüpe ei leidu; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Kolga-Aabla küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; kinnistu kaheks kruntimisega ning uuele hoonestusalale lisanduva(te) hoone(te) rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kristina Mölder, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Leesi külas Kalda kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 17. oktoobril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on 2089 m² suurusele kinnistule ehitusõiguste seadmine tuletõrje veevõtukoha, lautrikoha, paadikuuri rajamiseks, tuletõrjeautode ümberpööramise platsi ja juurdepääsutee lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 27.09.2012 korraldusega nr 678 on vastu võetud Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute ja kinnistute lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha alale 23 äri- ja tootmismaa krundi (keskmine suurus 2 ha) ning 2 transpordimaa krundi planeerimine. Planeeringu avalik väljapanek toimub 24.10–07.11.2012.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 28.09.2012 otsusega nr 41 on algatatud detailplaneering Põhja külas Uuekadaka kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 10 443 m² suuruse kinnistu kolmeks jagamine, kruntide ehitusõiguste täpsustamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 28.09.2012 otsusega nr 42 on kehtestatud Turbuneeme küla Ahju-Johannese kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 3,36 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu Vallavalitsuse 20.09.2012 korraldusega nr 645 on algatatud detailplaneering Salmistu külas Näki kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 2825 m2 suuruse kinnistu kaheks jagamine, ehitusõiguste täpsustamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Siiri Kivimäe. Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 13.09.2012 korraldusega nr 623 on vastu võetud Valkla küla Lammiku kinnistu (35201:001:0026) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 1,2 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.-22.10.2012.
Situatsiooniskeem.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldusega nr 602 on Valkla külas Männituka ja Kivinurme kinnistutel algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute jagamine elamukruntideks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritav ala suurus on 27 016 m²
Arvestades Männituka ja Kivinurme detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata kuna planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; märgalasid, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; keskkonnaregistri andmeil ei seondu ega piirne kinnistud Natura 2000 linnu- ega ka loodusaladega; vastavalt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnateabe Keskus) andmetele paikneb Männituka kinnistul II kaitsekategooria liigi, müür-raunjalg, leiukoht (KLO9306061). Positsioon 2 ala kasutuselevõtmisele eelnevalt (nt detailplaneeringule järgnevate projektide käigus) teostada inventuur, määramaks müür-raunjala leiukoha (väljaspool hoonestusala ning aktiivselt kasutatavast õuealast) täpsed edasised haldusparameetrid, kooskõlas Looduskaitseseadusega; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Valkla küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; nelja ühepereelamu rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Lentsetti AS, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 29.08.2012 otsusega nr 36 on kehtestatud Viinistu küla Saarehansu kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on 7826 m² suuruse kinnistu jagamine 3 krundiks (1 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 hoonestamata ärimaa), ehitusõiguse seadmine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu vallavolikogu 29.08.2012 otsusega nr 37 on kehtestatud Viinistu küla Anu kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on 0,36 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu vallas Salmistu külas Käooja tee 22 kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 22. augustil kell 17 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu eesmärk on 5320 m2 suuruse kinnistu ehitusõiguse suurendamine, tehnovõrkude lahenduse muutmine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Asendiplaan.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Kaberla külas Tõnni kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 22. augustil kell 17.30 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu eesmärk on 26 360 m² suuruse kinnistu jagamine 3 elamukrundiks ja 1 ehitusõiguseta maaüksuseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Seletuskiri.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Kupu külas Kupu kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 22. augustil kell 18 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha suuruse maa-ala uute hoonestusalade ja nendele ehitusõiguse määramine, vajadusel täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.07.2012 korraldusega nr 512 on vastu võetud Turbuneeme küla Ahju-Johannese kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 3,36 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.–22.08.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik), Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Seletuskiri.
Situatsiooniskeem.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.07.2012 korraldusega nr 513 on vastu võetud Pedaspea küla Kadaka kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 9612 m² suuruse kinnistu kuni kaheks jagamine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.–22.08.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik), Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Seletuskiri.
Situatsiooniskeem.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 14.06.2012 korraldusega nr 433 on algatatud Valkla küla Jõesuu tee 5, Jõesuu tee 5a ja Jõesuu tee 7 kinnistute detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine, hoonete arvu ja ehitusaluse pinna suurendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Ala suurus on12 641 m2. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Trust M OÜ. Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 27.06.2012

Kuusalu Vallavalitsuse 08.06.2012 korraldusega nr 398 on vastu võetud Viinistu küla Saarehansu kinnistu (42301:003:0656) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 7826 m² suuruse kinnistu jagamine 3 krundiks (1 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 hoonestamata ärimaa), ehitusõiguse seadmine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.–25.07.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud: 26.06.2012

Kuusalu Vallavalitsuse 14.06.2012 korraldusega nr 434 on vastu võetud Viinistu küla Anu kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 0,36 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.–25.07.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud: 26.06.2012

Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2012 otsusega nr 31 on kehtestatud Andineeme küla Lõuna-Samuli kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2012 otsusega nr 32 on kehtestatud Tammispea küla Siimu 2 kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2012 otsusega nr 33 on kehtestatud Põhja küla Tammeotsa kinnistu detailplaneering.

Kuusalu vallavalitsuse 28.06.2012 korraldusega nr 482 on Kupu külas Kupu kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha suuruse maa-ala uute hoonestusalade ja nendele ehitusõiguse määramine, vajadusel täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Kupu detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid ja võimalike tegevusega kaasnevate avariiolukordade likvideerimine on reguleeritud ettevõttele väljastatud keskkonnalubadega; märgalasid, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; keskkonnaregistri andmeil alal kaitstavaid liike ja EL loodusdirektiivi kohaseid kaitset vajavaid elupaigatüüpe ei leidu; lisa hoonestuse ehitamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valgus- ja soojuskiirgust, lõhna teket; ei ületata piirmäärasid müra, õhusaaste ja vibratsiooni osas; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on OÜ Balti Spoon, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 14.06.2012 korraldusega nr 432 on Pudisoo külas Liivamäe kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on 4,12 ha suuruse kinnistu jagamine elamukruntideks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Kuusalu Vallavalitsus on seisukohal, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole vajalik, kuna detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei avalda eeldatavalt olulist mõju Pudisoo küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Teadaolevalt ei asu läheduses olulisi looduskaitsealuseid taime- ega loomaliike, mida kavandatud tegevus võiks kahjulikult mõjutada
Kavandatava tegevusega kaasneb tõenäoliselt tavapärastest erinev müra, valgus- ning soojuskiirgus, samuti sõidukite liikumisest tingitud vibratsioon, hävineb pinnast. Tegevusega kaasnev jäätmeteke, avariiolukordade esinemise võimalus on väike, kui arvestatakse kehtivaid eeskirju ja norme ning järgitakse ehitamise head tava. Tegevusega kaasneva mõju eeldatavasti ei ole kokkuvõttes olulise ruumilise ulatuse, piirdudes Pudisoo külaga ning eelkõige Liivamäe kinnistu lähinaabritega. Elamute rajamisega kaasnev ehitustegevuse mõju on ajutine, elutegevusega kaasnev mõju pidev ja pikaajaline ning pöördumatu. Vähesel määral avaldab kavandatava tegevusega kaasnev mõju muutusi olemasolevate elanike ja loomade-lindude eluharjumustes, kumuleerudes olemasolevate elamute mõjuga. Piiriülest mõju pole ette näha.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Ivar Bank, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud: 26.06.2012

Kuusalu vallas Kiiu alevikus Lilleoru kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 27. juunil kell 18 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu eesmärk on 11,26 ha suuruse kinnistu jagamine (5 elamumaa, 5 tootmismaa, 2 maatulundusmaa ja 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt), ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 20.06.2012

Kuusalu vallavalitsuse 30.05.2012 korraldusega nr 379 on algatatud Kuusalu küla Tarva tee 2 kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 3737 m2 suuruse kinnistu jagamine, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramine, tehnovõrkude, juurdepääsutee ja parkimise lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Margit Karinõmm. Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 10.05.2012 korraldusega nr 321 on vastu võetud Tammispea küla Siimu 2 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 7193 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.06. – 15.06.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik), Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 22.05.2012.


Kuusalu vallavalitsuse 10.05.2012 korraldusega nr 322 on vastu võetud Põhja küla Tammeotsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 10,5 ha suuruse kinnistu kuni 9 elamukrundiks jagamine, ehitusõiguste ning hoonestusalade määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.06. – 15.06.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 22.05.2012.


Kuusalu vallavalitsuse 17.05.2012 korraldusega nr 331 on algatatud Salmistu küla Käooja tee 22 kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 5320 m2 suuruse kinnistu ehitusõiguse suurendamine, tehnovõrkude lahenduse muutmine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ. Info tel 606 6379 või e-post tiina.skolimowski@kuusalu.ee. Info lisatud 22.05.2012.
(Seletuskiri, asendiplaan. Lisatud 07.08.12)

Kuusalu vallavalitsuse 10.05.2012 korraldusega nr 319 algatati Valkla küla Kasekivi kinnistu detailplaneering, jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine ning kinnitati lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 5,54 ha suuruse kinnistu jagamine neljaks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Kasekivi detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel:
planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara ega kultuuripärandit, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; hoonestusala on võimalik krundile paigutada nii, et kavandatava tegevusega, ehk kinnistu neljaks kruntimisega ning ehitusõiguse seadmisega kaasnev mõju Valkla klindi hoiualale, Jaanukse kivile ning kivikalmele on minimaalne, kuid eeldatavalt puudub üldse; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; märgalasid, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu; olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna eeldatavasti kavandatakse hoonestusala rohumaale; keskkonnaregistri andmeil alal kaitstavaid liike ja EL loodusdirektiivi kohaseid kaitset vajavaid elupaigatüüpe ei leidu; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Valkla küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; nelja ühepereelamu rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed) ning ei oma olulist mõju, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Keio Sipjagin, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 26.04.2012 korraldusega nr 276 muudeti Kaberla külas Tõnni kinnistul Kuusalu vallavalitsuse 13.10.2011 korraldusega nr 749 algatatud detailplaneeringu lähteülesannet ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 2,6 ha suuruse kinnistu jagamine (3 elamukrunti ja 1 ehitusõiguseta maaüksus), ehitusõiguse seadmine ja maakasutuse sihtotstarvete muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Tõnni detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara ega kultuuripärandit, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu; olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna eeldatavasti kavandatakse hoonestusala rohumaale; keskkonnaregistri andmeil alal kaitstavaid liike ja EL loodusdirektiivi kohaseid kaitset vajavaid elupaigatüüpe ei leidu; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Kaberla küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; kolme ühepereelamu rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed) ning ei oma olulist mõju, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu tingimusi ja õigusaktide nõudeid; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tarmo Harjus, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 25.04.2012 otsusega nr 15 on tunnistatud kehtetuks Kuusalu vallavolikogu 24.09.2003 otsus nr 84 „Osaüldplaneeringu algatamine Kuusalu valla ranna-alal Valkla külast Andineeme külani ning lähteülesande kinnitamine."

Kuusalu vallavolikogu 25.04.2012 otsusega nr 16 on kehtestatud Kolga-Aabla küla Mahla kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on 0,84 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks.

Kuusalu vallavalitsuse 29.03.2012 korraldusega nr 194 on algatatud Salmistu küla Raja IV kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 0,55 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotlejad on Terje ja Rumen Mitev. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Salmistu külas Kirsi kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 12. aprillil kell 15 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on 1,9 ha suuruse kinnistu jagamine kuni kaheks üksikelamukrundiks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 28.03.2012 otsusega nr 10 on kehtestatud Andineeme küla Päevaliblika kinnistu (35203:002:0370) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on 15,3 ha suuruse kinnistu jagamine ning ühele krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu vallavolikogu 28.03.2012 otsusega nr 11 on kehtestatud Uuri küla Pajulahe kinnistu (35203:001:0283) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on 15,4 ha kinnistule ehitusõiguste seadmine elamu ja 3 abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu vallas Põhja külas Tammeotsa kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 4. aprillil kell 17 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on 10,5 ha suuruse kinnistu 9 elamukrundiks jagamine, ehitusõiguste ning hoonestusalade määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 02.02.2012 korraldusega nr 73 on vastu võetud Andineeme küla Lõuna-Samuli kinnistu (35201:002:0513) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 5,45 ha suuruse kinnistu jagamine 3 kinnistuks, mis koosnevad elamumaa ning ehitusõiguseta maatulundusmaa katastriüksusest, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.04.–30.04.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri.
Situatsiooniskeem.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Andineeme külas Karu, Kopra, Siili ja Jänese kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 21. märtsil kell 16 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste liitmine 6,07 suuruseks kinnistuks, võimalusel ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoonete rajamiseks, hoonestusala valik, lähtudes vajadusest kaitsta alal leiduvaid kaitsealuseid liike, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Tugiplaan.
Põhijoonis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavolikogu 29.02.2012 otsusega nr 5 on kehtestatud Kuusalu aleviku Sireli tn 2a kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on 1342 m² suurusele kinnistule elamu ja abihoone rajamiseks ehitusõiguse, hoonestustingimuste ning maakasutuse sihtotstarbe määramine.

Kuusalu vallavolikogu 29.02.2012 otsusega nr 7 on kehtestatud Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistute ning nende lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maaüksuste jagamine, võimalike hoonestusalade määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, aadresside ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3 ha.

Kuusalu vallavolikogu 29.02.2012 otsusega nr 6 on kehtestatud Salmistu küla Teeäärse kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärk on 0,74 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks.

 

Kuusalu vallavalitsuse 23.02.2012 korraldusega nr 119 on algatatud detailplaneering Uuri külas Teeperve kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 4,09 ha suuruse kinnistu jagamine kuni 3 üksikelamukrundiks arvestades antud piirkonnale iseloomulikku hajaasustust ning läheduses asuva Lahemaa Rahvuspargi alaga, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Madis Orav. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 23.02.2012 korraldusega nr 118 on Kiiu alevikus Vana-Narva mnt 5 kinnistul algatatud detailplaneering, mittealgatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 0,5 ha suurusele kinnistule tootmis- ja ärihoonete (sh autoremondi töökoja ja autopesula) planeerimine, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Vana-Narva mnt 5 kinnistu detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: detailplaneeringuga ei avaldu negatiivset mõju pinnasele ega pinna- ja põhjaveele, planeeritud tegevus ei kahjusta inimeste tervist, vara ega kultuuripärandit, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme kinnistul teadaolevalt ei leidu; autpesula ning autoremondi töökoja rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on ajutise iseloomuga (ehituse-aegne), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tarmo Kiigske, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee

 

Kuusalu vallas Pedaspea külas Kadaka kinnistul (42301:002:0212) algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 5. märtsil kell 15 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu eesmärk on 9612 m² suuruse kinnistu kaheks jagamine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Situatsiooniskeem.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 09.02.2012 korraldusega nr 86 on vastu võetud Kolga-Aabla küla Mahla kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 0,84 ha kinnistule ehitusõiguse seadmine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.03. – 19.03.2012 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik), Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 26.01.2012 korraldusega nr 30 on vastu võetud Andineeme küla Päevaliblika kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 15,3 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.02.–07.03.2012 Kuusalu Vallavalituses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 02.02.2012 korraldusega nr 72 on vastu võetud Uuri küla Pajulahe kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 15,4 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.02.–07.03.2012 Kuusalu Vallavalituses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 09.02.2012 korraldusega nr 85 on Tapurla külas Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa ja Kiigemaa kinnistutel algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning mittealgatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa ja Kiigemaa detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara ega kultuuripärandit, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; detailplaneerimisel on võimalik hoonestusala krundile paigutada nii, et kavandatava tegevusega, ehk kinnistute kaheks kruntimisega ning ehitusõiguse seadmisega kaasnev mõju Natura 2000 võrgustiku alale on minimaalne, kuid eeldatavalt puudub üldse; olulist kumulatiivset mõju teadaolevalt ei kaasne. Ehitustegevus tõenäoliselt ei toimu kogu planeeringu alal korraga, mistõttu sellega kaasnev mõju on pikaajaline korduv mõju, mis ei ole otseselt negatiivse mõjuga, kuid mõnevõrra häiriv; õnnetuste esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna hoonestusala kavandatakse rohumaale; keskkonnaregistri andmetel alal kaitstavaid liike ja EL loodusdirektiivi kohaseid kaitset vajavaid elupaigatüüpe ei leidu; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Tapurla küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; uuele hoonestusalale lisanduva(te) hoone(te) rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju, kui peetakse silmas head ehitustava ning järgitakse õigusaktides sätestatut; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Erika Eluri, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Viinistu külas Anu kinnistul (42301:003:0099) algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 16. veebruaril kell 14 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn). Detailplaneeringu eesmärk on 0,36 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe täpsustamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Turbuneeme külas Ahju-Johannese kinnistul (42301:003:0245) algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 16. veebruaril kell 14.30 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn). Detailplaneeringu eesmärk on 1,68 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Valkla külas Lammiku kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 9. veebruaril kell 18 Kuusalu vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu eesmärk on 1,2 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, maasihtotstarbe muutmine, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Selestukiri.
Eskiis.
Tehnovõrgud.
Piirkondlikud seosed.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 26.01.2012 korraldusega nr 28 on algatatud Valkla küla Sepapõllu kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1,17 ha suuruse kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, üksikelamule ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Priit Vaarik. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 26.01.2012 korraldusega nr 29 on Turbuneeme külas Ahju-Johannese kinnistul (42301:003:0245) algatatud detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 1,68 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades Ahju-Johannese detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara ega kultuuripärandit, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; detailplaneerimisel on võimalik hoonestusala krundile paigutada nii, et kavandatava tegevusega, ehk kinnistu kaheks kruntimisega ning ehitusõiguse seadmisega kaasnev mõju Natura 2000 võrgustiku alale on minimaalne, kuid eeldatavalt puudub üldse; olulist kumulatiivset mõju teadaolevalt ei kaasne. Ehitustegevus tõenäoliselt ei toimu kogu planeeringu alal korraga, mistõttu sellega kaasnev mõju on pikaajaline korduv mõju, mis ei ole otseselt negatiivse mõjuga, kuid mõnevõrra häiriv; õnnetuste esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; märgalasid, muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; olemasolevaid metsakooslusi kavandatav tegevus eeldatavasti ei mõjuta, kuna eeldatavasti kavandatakse hoonestusala rohumaale; keskkonnaregistri andmetel asub kinnistul registreeritud EL loodusdirektiivi kohane kaitset vajav elupaigatüüp 6510- aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud, kuid väärtuslike elupaigatüüpide tunnused on kadunud, kuna ala on suures osas kasutuses põllumaana. Ida suunas paikneb Eru lahe ranna ehituskeeluvöönd ( 6055,84 m2, kogu kinnistust 36,11 %). Kavandatav hoonestus planeeritakse väljaspool ranna ehituskeeluvööndit, seega oluline mõju Lahemaa rahvuspargi kaitse-eesmärkidele ning Natura 2000 elupaigatüübile eeldatavasti puudub; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Turbuneeme küla olemasolevale asustusstruktuurile ning külamiljööle ei ole eeldatavasti oluline, kui arvestatakse kontaktvööndi asustusega; kahe ühepereelamu ning neile abihoonete rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; tegevusega kaasnevad müra, vibratsioon ja suurema koguse jäätmete teke on eeldatavasti ajutise iseloomuga (ehituse ja võimaliku lammutuse aegsed), kuid ehitusejärgselt taanduvad tavapärase elutegevusega kaasnevale tasemele ning ei oma olulist mõju, kui peetakse silmas head ehitustava ning järgitakse õigusaktides sätestatut; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Rait Minumets, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu vallas Tammispea külas Siimu 2 kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 26. jaanuaril kell 14 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Selestukiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.