Planeeringute teated 2013

Kuusalu Vallavalitsuse 21.11.2013 korraldusega nr 821 on algatatud Kiiu aleviku Härmaka hoidlakinnistu (35201:002:1010) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistul asuva laohoone laiendamine, uute hoonestus- ja planeerimistingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, sade- ja liigvee kogumise ja ärajuhtimise, heakorrastuse ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 9347 m2.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasneb juba üle 10 aasta Härmaka hoidla kinnistul tegutseva ettevõtte tootmis-ja laopindade suurenemine ning kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Nordic Group OÜ. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 27.11.2013

Kuusalu vallavalitsuse 31.10.2013 korraldusega nr 784 on vastu võetud Tapurla küla Liivapealse kinnistu (42301:001:0268) detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide lahendamine ning servituutide seadmiseks ettepanekute tegemine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.11.–11.12.2013.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 12.11.2013

Kuusalu valla Põhja küla Kadakakraavi ja Kadakaranna kinnistute detailplaneeringutelähteseisukohtade tutvustus ja eskiiside avalik arutelu toimub 13. novembril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses.
Kadakakraavi kinnistu detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kolmeks krundiks jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkude kavandamine, heakorra, haljastuse ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri
Eskiis
Kadakaranna kinnistu detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks krundiks jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse, haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 18.10.2013 korraldusega nr 740 on algatatud Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistu detailplaneering ning kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine kaupluse rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,8 ha.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Artur Maidla. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post:tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 25.10.2013

Kuusalu Vallavolikogu 17.10.2013 otsusega nr 55 on algatatud Tapurla küla Mäe-Sameli kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,48 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Pille Kraas, algataja ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 22.10.2013

Kuusalu valla Salmistu küla Kuru kinnistu (35201:002:0191) detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 2. oktoobril kell 18 Kuusalu vallavalitsuses ja lahendamata jäi vastuväide hoonestusalade paiknemise osas. Detailplaneering edastatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.
Info lisatud 14.10.2013

Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2013 korraldusega nr 706 on algatatud Kolga aleviku Salu kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,86 ha.
Arvestades Salu kinnistu lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata järgnevatel põhjustel: muinsus- või looduskaitsealuseid objekte, olulise iseloomuga loodusvarasid, tundlikke pinnavorme, kaitstavaid metsi kinnistul teadaolevalt ei leidu, seega puudub mõju neile objektidele; hoonestusala on võimalik kinnistule paigutada väljapoole Kolga jõe veekaitse- ja ehituskeeluvööndit; keskkonnaregistri andmeil ei leidu kinnistul looduskaitseliselt kõrge väärtusega kaitstavaid kooslusi või liike ja nende elupaiku; ühepereelamu ning abihoonete rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valguskiirgust, soojuskiirgust, lõhna teket; uue hoonestusala rajamise ruumiline mõju ning mõju Kolga aleviku olemasolevale asustusstruktuurile ning üldmiljööle ei ole oluline, kui arvestatakse kinnistu lähipiirkonna teiste hoonestatud kinnistute samafunktsiooniliste hoonete paigutuse, parameetrite ja arhitektuursete lahendustega; planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid; piiriülest või kumulatiivset mõju ei ole ette näha, mõju ulatus piirneb eeldatavasti lähimate kinnistutega.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Andres Heinver, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee. Info lisatud 07.10.2013

Kuusalu Vallavolikogu 25.09.2013 otsusega nr 48 on kehtestatud Tsitre küla Tsitre piirivalve objekti kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kahe militaarhoone rekonstrueerimiseks kaheks puhkehooneks ja kahe uue puhkehoone rajamiseks ning ülejäänud militaarhoonete lammutamiseks. Lisaks tehakse ettepanekud maakasutuse sihtotstarbe määramiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks. Planeeritud ala suurus on 28 769 m2.

Kuusalu valla Salmistu küla Kuru kinnistu (35201:002:0191) detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus üks kiri vastuväidetega hoonestusala planeerimise ja üks kiri ettepanekutega perspektiivse juurdepääsutee osas. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 2. oktoobril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses.

Kuusalu vallas Kiiu alevikus Vana-Narva mnt 11a ja 11b kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 12. septembril kell 15 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Narva mnt 11b kinnistu maasihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine ning Vana-Narva mnt 11a kinnistu ehitusõiguse täiendamine ja kinnistute juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 20 931 m².
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 28.08.2013 otsusega nr 43 on kehtestatud Pedaspea küla Sarapiku kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 9552 m2 suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu Vallavolikogu 28.08.2013 otsusega nr 44 on kehtestatud Valkla küla Lammiku kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 1,2 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu vallavalitsuse 27.06.2013 korraldusega nr 465 on vastu võetud Salmistu küla Kuru kinnistu (35201:002:0190) detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu jagamiseks seitsmeks väikeelamu krundiks (suurustega 2586-4328 m²), kolmeks transpordimaa maaüksuseks ning üheks üldmaa sihtotstarbega maaüksuseks. Üldmaa, üks transpordimaadest ning kergliiklustee alune maa on ette nähtud avaliku kasutusega.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.–31.08.2013 Kuusalu valla kodulehelhttps://www.kuusalu.ee/planeeringute-teated ja Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused

Kuusalu vallavalitsuse 27.06.2013 korraldusega nr 466 on vastu võetud Salmistu küla Kuru kinnistu (35201:002:0191) detailplaneering.
Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu jagamiseks 11 väikeelamu krundiks, kaheks transpordimaa maaüksuseks ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.08.–02.09.2013 Kuusalu valla kodulehelhttps://www.kuusalu.ee/planeeringute-teated ja Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused

Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 33 on algatatud Põhja küla Platsikadaka kinnistu detailplaneering ning kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 10 137 m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Allan Plats. Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post:tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 34 on algatatud Põhja küla Kadakakraavi kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 31 860m2.
Arvestades Kadakakraavi planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on OÜ Divitas Invest, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registriswww.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 06.06.2013 korraldusega nr 374 on algatatud Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistutele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus 3 ha.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 13.06.2013 korraldusega nr 406 on algatatud Valkla küla Töökoja kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine, kruntidele hoonestusala määramine ja ehitusõiguse täpsustamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus 1,5 ha.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 17.06.2013 kell 18.00, toimub Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) infokoosolek, seoses Kodasoo Turbatootmisala läheduses olevate kaevudega ning võimaliku mõjuga neile.
AS Tootsi Turvas (kontaktisik: Tiit Saarmets, tiit.saarmets@tootsiturvas.ee) esitatud taotluse kohaselt kavandatakse Kuusalu vallas, Rummu külas turba pinnakihist kaevandamist 139,95 ha suurusel tootmisalal (katastriüksuse tunnus 35201:001:0210, mäeeraldise suurus 112,52 ha) ning vee erikasutusluba taotletakse eelmise kehtivuse lõppemise tõttu. Tootmisprotsessi oluline osa on tootmisala kuivendamine ja veekõrvaldus, milles juhitakse settebasseinides puhastatud vett Kodasoo ojja. Arendajal on Kodasoo turbatootmisalal maavara kaevandamiseks luba HARM-069 (L.MK.HA-37029). KMH eesmärk on anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju ning selle vältimise või minimeerimise kohta ja teha ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks. Keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Inseneribürooo STEIGER (kontaktisik: Aadu Niidas, tel 6681 013, e-post: aadu@steiger.ee).
Info koosoleku toimumise kohta tel 606 6391 või e-post: mailis.virve@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Tsitre küla Tsitre piirivalve objekti kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 16. mail kell 15 Kuusalu Vallavalitsuses. Arutelu käigus jäi lahendamata vastuväide Keskkonnaameti kooskõlastuse osas.
Info lisatud 27.05.2013.

Kuusalu vallas Mäepea külas Rajavälja tee ning Rajavälja tee 1, 3, 4, 6 kinnistutel algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 22. mail kell 17 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja 6 elamukrundi moodustamine, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2,1 ha.
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 13.05.2013

Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2013 otsusega nr 21 on kehtestatud Tapurla küla Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa ja Kiigemaa kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus 8541 m2.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: lana.toomvap@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Tsitre küla Tsitre piirivalve objekti kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.03-12.04.2013 ja selle aja jooksul laekus 2 kirja ettepanekute ja vasuväidetega planeeritava osas. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 16. mail kell 15 Kuusalu vallavalitsuses.

Kuusalu Vallavalitsuse 11.04.2013 korraldusega nr 234 on algatatud Kuusalu aleviku Laane tn 29 kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva hoone laiendamine autoremondi teenust pakkuva kompleksi rajamiseks, hoonestusala ja ehitusõiguse ning arhitektuursete tingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1303m2.
Arvestades Laane tn 29 planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Mihkel Paju, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 18.04.2013 korraldusega nr 258 on algatatud Kuusalu aleviku Kalda tn 7, 7a ja 7b kinnistute detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute ümberkruntimine ja maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguse ning arhitektuursete tingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 8000 m2.
Arvestades Kalda tn 7, 7a ja 7b planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tsellu Floreat OÜ, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registriswww.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 27.03.2013 otsusega nr 17 on algatatud Mäepea küla Rajavälja tee ning Rajavälja tee 1, 3, 4, 6 kinnistute detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja 6 elamukrundi moodustamine, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2,1 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Heiki Rajaväli, algataja ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post:tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 05.04.2013

Kuusalu Vallavolikogu 13.03.2013 otsusega nr 12 on algatatud Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistute detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on Mäe tn 1 olemasoleva kauplusehoone (Grossi pood) laiendamine, vajadusel kruntide liitmine, maa sihtotstarbe, hoonestusala, arhitektuursete tingimuste ja kõigi vajalike piirangute ning servituutide määramine, täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine.
Arvestades detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu, on Kuusalu Vallavolikogu arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata kuna planeeritakse olemasoleva kaupluse laiendust, mille alal ja lähiümbruses ei paikne looduskaitselisi objekte ja kaitstavaid liike. Planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muutusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on OG Elektra AS, koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning algataja ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post:tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Salmistu küla Nurga kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 13. märtsil kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses. Arutelu käigus jäid lahendamata vastuväited juurdepääsuteede, looduskaitse, kuivenduskraavide ja keskkonnatingimuste osas ning planeering suunatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.
Info lisatud 20.03.2013

Kuusalu valla Salmistu küla Nurga kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 25.01-08.02.2013 Kuusalu Vallavalitsuses ja selle aja jooksul saabus 1 kiri ettepanekuga planeerida kinnistule 8 elamukrunti ja 5 kirja vastuväidetega juurdepääsuteede, looduskaitse, kuivenduskraavide, keskkonnatingimuste osas. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelule toimub 13. märtsil kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses.
Info lisatud 06.03.2013

Kuusalu valla Kaberla küla Tõnni kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 27. veebruaril kell 17.30 Kuusalu Vallavalitsuses ja lahendamata jäi vastuväide elektrivarustuse osas. Menetluse jätkamiseks selgitab planeerija välja elektrivarustuse lahenduse alternatiivid.
Info lisatud 06.03.2013

Kuusalu Vallavalitsuse 21.02.2013 korraldusega nr 93 on vastuvõetud Tsitre küla Tsitre piirivalve objekti kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kahe militaarhoone rekonstrueerimiseks kaheks puhkehooneks ja kahe uue puhkehoone rajamiseks ning ülejäänud militaarhoonete lammutamiseks. Lisaks tehakse ettepanekud maakasutuse sihtotstarbe määramiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.03– 12.04.2013.
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 27.02.2013

Kuusalu Vallavalitsuse 07.02.2013 korraldusega nr 75 on vastu võetud Tapurla küla Mere-Sameli, Ranna-Sameli, Tuulemaa ja Kiigemaa kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.– 27.03.2013.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee. Lisatud 25.02.2013

Kuusalu valla Kaberla küla Tõnni kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.01-04.02.2013 Kuusalu Vallavalitsuses ja selle aja jooksul laekus 1 kiri vastuväitega elektrivarustuse osas. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27. veebruaril kell 17.30 Kuusalu Vallavalitsuses.

Kuusalu valla Pedaspea küla Eskani-6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikule arutelule, 13. veebruaril kell 17.30, vastuväiteid esitanud isik ei ilmunud, samuti pole ta teatanud vastuväidedest loobumisest ning planeering edastatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.

Kuusalu Vallavalitsuse 31.01.2013 korraldusega nr 64 on algatatud Tõreska ja Suru küla Kaitseväe keskpolügooni osalise territooriumi detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva teeninduskeskuse laiendamine, linnavõitluslinnaku ja laskemaja rajamine, uute kruntide moodustmine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, vajadusel täiendavate juurdepääsuteede, parkimise, tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Arvestades keskpolügooni detailplaneeringu ala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi, tegevusega kaasneva eeldatava mõju iseloomu ning eeldades, et võetakse arvesse 2003.aasta keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes välja toodud soovitusi, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata kuna perspektiivne detailplaneeringuala on küllalt suur (ca 130 ha), sellest u 1/3 ulatuses on soostunud maad, lisaks ka künkliku reljeefiga alad. Seega saab reaalset ehitustegevust ette näha ikkagi oluliselt väiksemal alal. Ehituseks ebasobiv (nt liigniiske või ülemäära künklik) ala võib samas teenida puhvri või julgeolekuala eesmärke; planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust; avariiolukordade esinemise võimalikkus on minimaalne, kui järgida üldkehtivaid ja seadustes määratud ohutusnõudeid (eelkõige Keskpolügooni kasutuseeskiri ja üldised ohutuseeskirjad). Võimalike tegevusega kaasnevate avariiolukordade likvideerimine on reguleeritud Kaitseväele väljastatud keskkonnaloaga; keskpolügooni detailplaneeringualani ulatub metsise elupaik (II kategooria). Elupaik, 382 ha, mille tuumala asub Pikasaare raba idaservas, on põhja suunas piiritletud Keldripõllu teega. Teeninduskeskuse (või siis majutusala) tavapärased tegevused ei põhjusta müra, mis võiks olulisel määral metsise pesitsemist häirida; lisahoonestuse rajamise, kasutamise ning likvideerimisega eeldatavasti ei kaasne olulise mõjuga loodusvarade kasutamist, vee, pinnase, õhu reostust, valgus- ja soojuskiirgust, lõhna teket; ei ületata piirmäärasid müra, õhusaaste ja vibratsiooni osas; piiriülest mõju ei ole ette näha; kumulatiivseid mõjusid võib ette näha eelkõige liikluses. Juhul kui samaaegselt ehitatakse laiendatud teeninduskeskust ning paralleelselt tegutseb mõni uus (uue kaevandusloaga) karjäär Kalajärve maardlas, võib liikluskoormus läbi Läsna küla muutuda inimestele häirivamaks. Selline olukord võib aga juhtuda ka siis, kui kaevandaja töötaks täna intensiivsemalt (kaevandusloaga ei määrata üldjuhul maksimaalseid veosagedusi päevade ega aastate lõikes); kuna kogu keskpolügoon paikneb maakonna rohevõrgustiku tuumalal, mille terviklikkus on polügooni rajatiste, eelkõige sihtmärgialade, tõttu paratamatult (aga mitte pöördumatult) vähenenud, siis ei oma keskpolügoonile detailplaneeringuga kavandatav antud asukohas kuigi pöördelist mõju rohevõrgustikule.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kaitseministeerium, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ja kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post:tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 30.01.2013 otsusega nr 3 on kehtestatud Salmistu küla Käooja tee 22 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 5320 m2 suuruse kinnistu ehitusõiguse suurendamine, tehnovõrkude lahenduse muutmine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu Vallavolikogu 30.01.2013 otsusega nr 2 on kehtestatud Kupu küla Kupu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha suuruse maa-ala uute hoonestusalade ja nendele ehitusõiguse määramine, vajadusel täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Kuusalu valla Pedaspea küla Eskani-6 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus üks kiri vasuväidetega planeeritava osas. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 13. veebruaril kell 17.30 Kuusalu vallavalitsuses.

Kuusalu Vallavalitsuse 21.12.2012 korraldusega nr 970 on vastu võetud Salmistu küla Nurga kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek 1,61 ha suuruse kinnistu jagamine kuueks elamukrundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Lisaks elamukruntidele ehitusõiguse määramisele on krundile nr 6 tehtud teeservituudi (6,0 m) seadmise ettepanek Kiiu ja Salmistu vahelise perspektiivse kergliiklustee rajamiseks. Lisaks tehakse planeeringuga ettepanek maakasutuse sihtotstarbe määramiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.01.–08.02.2013.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 12.12.2012 Kuusalu Vallavalitsuses ja vastuväiteid esitanud isikud jäid osaliselt oma seisukohtade juurde ning planeering esitatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.

Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 56 on kehtestatud Kaberla küla Siili kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavalitsuse 21.12.2012 korraldusega nr 969 on vastu võetud Kaberla küla Tõnni kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 26360 m² suuruse kinnistu jagamine neljaks (3 elamukrunti ja 1 ehitusõiguseta maaüksus), ehitusõiguse seadmine ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.01.–04.02.2013
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 22.11.2012 korraldusega nr 870 on vastu võetud Kupu küla Kupu kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha suuruse maa-ala uute hoonestusalade ja nendele ehitusõiguse määramine, vajadusel täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.12.2012–04.01.2013 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.