Planeeringute teated 2018

Algatatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse paragrahvi 1 lõikele 4 on Kuusalu Vallavalitsus üle vaadanud detailplaneeringud, mille algatamise korraldus on antud enne 01.07.2015.a ja seoses asjaoludega, et huvitatud isikuid on eelnevalt teavitatud menetluse lõpetamisest 01.07.2018, antud detailplaneeringute puhul ei ole toimunud eskiiside avalikke arutelusid, esitatud ei ole lähteülesannetele vastavaid lahendusi, planeeringute algatamisest on möödunud pikk aeg, muutunud on isikud, keda planeeritav võib mõjutada ning seadusandlus ja huvitatud isikutel on võimalus uuesti pöörduda vallavalitsuse poole detailplaneeringu algatamise ettepanekuga, on tunnistatud Kuusalu Vallavalitsuse 05.09.2018 korraldusega nr 434 kehtetuks alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused: 

1. Kuusalu Vallavalitsuse 06.10.2010 korraldus nr 55 „Saunja küla Metsa kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine";

2. Kuusalu Vallavalitsuse 18.04.2013 korraldus nr 258 „Kuusalu aleviku Kalda tn 7, 7a ja 7b kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning lähteülesande kinnitamine";

3. Kuusalu Vallavalitsuse 22.05.2014 korraldus nr 345 „Haavakannu küla Kadaka kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine";
 
4. Kuusalu Vallavalitsuse 07.08.2014 korraldus nr 505 „Kiiu aleviku Nurmenuku kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine";
 
5. Kuusalu Vallavalitsuse 11.09.2014 korraldus nr 594 „Sõitme küla Rannaküla tee 19 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine".
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-mailil kadi.raudla@kuusalu.ee