Planeeringute teated 2020

Kupu küla Raja kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus annab teada, et algatas 17.detsembril 2020 korraldusega nr 783 Kupu küla Raja kinnistu (35201:002:2470) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
 
Taotlusega tehakse ettepanek 2,91 ha suuruse, hoonestatud kinnistu jagamiseks kaheks elamukrundiks ning kruntidele hoonestusalade ning ehitusõiguste määramiseks.
Kupu küla Raja kinnistu asub hajaasustusalal, kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringu kohasel nn valgel alal. Vastavalt üldplaneeringu seletuskirjale tähendab valge ala üldplaneeringu kaardil, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendele aladele ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid (kehtivad piirangud tulenevad seadustest ja on eelkõige kaitsevööndid). Samuti paikneb Raja kinnistu üldplaneeringu kohasel alvarite alal, mis on määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks, et kontrollida ja välistada tegevused, mis võiksid muuta põhjavee kvaliteeti. Vastavalt üldplaneeringule tuleb koostada detailplaneering, kui soovitakse kavandada ehituskrunti, mis on väiksem kui 1,5 ha. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav.
 
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. 
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee