Planeeringute teated 2020

Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 22.oktoobril 2020 aastal korraldusega nr 659 Kuusalu alevik Rahu tn 4 kinnistu (35201:004:0930) kinnistu detailplaneeringu ning kinnitas lähteülesande.
 

Huvitatud isik taotleb 2 663 m² suuruse elamumaa sihtotstarbega ning hoonestatud kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Rahu tänavalt. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.

Kuna kavandatud tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, ei ole eelhinnangu andmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise kaalumine vajalik. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee