Sotsiaaltoetuste taotlemise kord

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Korra eesmärk on toetuse abil soodustada Kuusalu valla elanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi parendamisele. Kord sätestab Kuusalu vallas makstavate sotsiaaltoetuste liigid, nende saamise tingimused ning määramise ja maksmise korra.

Sotsiaaltoetuste maksmisel arvesse võetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks on kahekordne riiklik toimetulekupiir. 2019. aastal on kohalik toimetulekupiir 300 eurot pereliikme kohta. Toimetulekupiir on oluline sissetulekust sõltuvat kohalike toetuste taotlemise puhul - kui perekonna sissetulek on kuus väiksem kui kohalik toimetulekupiir (1-liikmelise pere puhul alla 300 euro, 2-liikmelise puhul alla 600 eurot jne), on perekonnal vajadusel õigus taotleda kohalikke sotsiaaltoetusi. Lisaks vähekindlustatud peredele on õigus toetusi taotleda lasterikastel peredel, raske ja sügava puudega inimestel, seaduslike ülalpidajateta üksi elavatel pensionäridel.

Vaata lisaks:

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine