Ametlikud vormid

Ametlikud vormid on erinevad taotlused, päringud jm, mida on kõige lihtsam digitaalselt allkirjastada ja edastada vallamajja e-posti teel.

  • Vali vajalik vorm, täida see ja allkirjasta digitaalselt.
  • Lisa tõendid, pangaväljavõtted jm failidena. Paberdokumendid skaneeri arvutisse ja lisa siis. 
  • Saada dokumendid e-posti manusena vallavalitsusse. 
  • Kui täidad dokumente eesti.ee portaalis, saadetakse need vallamajja automaatselt. Järgi juhiseid ekraanil.
  • Kui sa ei tunne ennast arvutis kindlalt või sul ei ole võimalik dokumente allkirjastada, siis saad jätkuvalt dokumente ka paberkandjana vallamajja tuua.

Kodanik, ettevõtja ja vald

Elukohateade

Elukohateate avaldus täitmiseks rahvastikuregistri portaalis

Elukohateate edastamise juhend

Teabenõue 

Haridus, vaba aeg

Ametikooli õpilase toidutoetuse avaldus

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus , sama DOC

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus politseile

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus

Lasteaiakoha taotlemise avaldus Elektrooniliselt nähtav: http://soft.sepeks.ee/kuusalu

Lasteaiakoha kasutamise leping suvises valverühmas

Noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatusliku huvitegevuse toetuse taotlus

Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas Kuusalu Vallavalitsuse 25. augusti 2016 korralduse nr 428 Lisa 1 (taotlus) ja Lisa 2 (aruanne)

Spordiklubide tegevustoetuse taotlus: treeningrühmade vorm keskkonnas SPOKU

Taidlusringi toetuse taotlus

Ühekordse toetuse taotlus , sama RTF

Ühekordse toetuse kasutamise aruanne (DOC), sama PDF

Üldhariduskooli õpilase sõidukompensatsiooni taotlus

Kütusekompensatsioon 15 eurot kalendrikuus

Sotsiaal- ja tervishoid

Sotsiaaltoetuse esildis  

Hooldajatoetuse avaldus

Koolide esildis aabitsatoetuse maksmiseks , sama PDF

Kriisitoetuse avaldus

Küttetoetuse avaldus

Lasterikaste perede toetuse avaldus

Matusetoetuse avaldus

Osalus- ja toidutoetuse avaldus

 Huvihariduse, huviringi ja laagri toetus

Osalustasust vabastamise avaldus

Puudega inimeste toetuse avaldus 

Sünnitoetuse avaldus

Tervisetoetuse avaldus

Toidutoetuse avaldus

Toimetulekutoetuse avaldus

Ühekordse toetuse avaldus

Kuusalu valla tunnustuse määramine

Taotlus Kuusalu valla tunnustuse määramiseks  (aukodanik, aumärk, tänukiri, rahaline preemia) 

Äritegevus

Majandustegevuse registri taotluste vormid ja juhendid

Keskkond ja infrastruktuur

Katastriüksuse jagamise plaan ja avaldus  (Täpsem info maakorraldajatelt)

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotlus

Nõusolek maaüksuste aadressi muutmiseks

Puurkaevu rajamise kord ja vormid

Raieloa taotlus