Planeeringute teated

Valkla küla Olde kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 04.juuni 2020 otsusega nr 337 kehtestati Valkla küla Olde kinnistu (35201:001:0440) detailplaneering.
 
Kuusalu Vallavalitsuse 30.05.2019 korraldusega nr 385 algatatud detailplaneeringu eesmärgiks on 10,6 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks. 3,2 ha suurusele, seni hoonestamata kinnistu osale määratakse ehitusõigus elamu ning abihoonete rajamiseks.
Olde kinnistu paikneb alvarite alal, mis on Kuusalu valla üldplaneeringus määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. 
 
Kinnistule ei planeerita hooneid ega tegevusi, millega eeldatavalt kaasneks oluline keskkonnamõju. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametite ning isikutega. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale.
 
Lisainfo kadi.raudla@kuusalu.ee või telefonil 6066 379.