Sotsiaalteenused

Kuusalu Vallavolikogu 15.06.2022 määrus nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Kuusalu vallas"

 Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) pakutakse esmajärjekorras sellist abi ja tuge, mis võimaldab isikul elada kodus või saada kodusarnast keskkonda ja elukorraldust pakkuvat teenust;
  4) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  5) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  6) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  7) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.
 

Sotsiaalteenistus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.  Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku ja perekonna abivajadusele võttes arvesse isiku toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:

  • isiku igapäevase tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  • isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

Sotsiaalteenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse ning teenuse osutamise sageduse üle otsus tehakse vallavalitsuse korraldusega või ametniku otsusega. Põhjendatud otsusega on õigus vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

Sotsiaalteenuseid osutatakse üldjuhul personaalselt. Siiski on mitmeid teenuseid, kus teenuse saamisega on seotud mitu pereliiget või kogu pere samaaegselt.

Abivajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Kuusalu Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele. Taotluse võib saata ka e-posti aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee või teatada teenuse vajadusest telefonil 6066381. Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Pärast taotluse esitamist hinnatakse isiku abivajadust ja toimetulekut.

Teenuste saamiseks saab esitada avalduse SPOKUS või paberil avalduse

Avalduse saab saata postiga või tuua Kuusalu Vallavalitsusse aadressil Mõista tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond, 74714

Teenused:

Koduteenus

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Tugiisikuteenus

Täisealise isiku hooldus

Isikliku abistaja teenus

Varjupaigateenus

Turvakoduteenus

Sotsiaaltransporditeenus

Eluruumi tagamine

Võlanõustamisteenus

Lapsehoiuteenus

Asendushooldusteenus

Järelhooldusteenus

Suure hooldus- ja abivajadusega lapse lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste toetus

Lühiajaline hooldus

Hooldamine kodus

Kontaktisik

Hoolekandespetsialist

(Ruum 115)

Aigi Reinomägi

606 6381

5191 4206

aigi.reinomagi@kuusalu.ee

E 8.30-12.00
ja K 13.00-18.00