Planeeringute teated

Kiiu aleviku Töökoja põik 3 eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 06.detsembri 2019 aasta korraldusega nr 811 algatatud Kiiu aleviku Töökoja põik 3 kinnistu (35201:003:0369) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 01.juulil kell 16:00 Kuusalu vallamaja II korruse nõupidamiste ruumis.

Antud alal kehtib Kuusalu Vallavolikogu 29.02.2012 otsusega nr 2 kehtestatud Kiiu aleviku Töökoja põik 1, 3 ja 5 kinnistute ning nende lähiala detailplaneering. Huvitatud isik taotleb kehtiva detailplaneeringu alusel moodustatud kinnistu ehitusõiguse ning hoonestusala suurendamist eesmärgiga laiendada tootmistegevust. Üldplaneeringu
kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, tootmisalal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 

Lisaküsimuste korral palume helistada tel 6066 379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.