Planeeringute teated

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.mai 2020 otsusega nr 323 kehtestati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu (35201:003:0093) detailplaneering.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on 5 101 m2 suuruse kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, hoonestusala, ehitusõiguse määramine ning teede ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeringuga on kavandatud kinnistule kuni 5 hoone rajamine, ehitisealuse kogupinnaga kuni 1500 m2 (ühe hoone kavandamisel maksimaalselt kuni 1000 m2) ja kõrgusega kuni 8,5 m. Juurdepääs kinnistule on kavandatud Jõelähtme-Kemba maanteelt. Hoonete tehnovarustuse liitumispunktid on planeeritud olemasolevatele trassidele, sadeveed on kavandatud juhtida Lääne kinnistul asuvasse kraavi. Vana-Narva mnt 5 kinnistule planeeritud perspektiivse avaliku kasutusega jalgtee rajamise ja kasutamise osas on sõlmitud kinnistu omanike ning vallavalitsuse vahel vastav notariaalne leping. Sõlmitud lepingu kohaselt ei ole kinnistu omanikul kergliiklustee väljaehitamise kohustust.
 
Kinnistule ei planeerita hooneid ega tegevusi, millega eeldatavalt kaasneks oluline keskkonnamõju. Kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala tootmismaa juhtotstarbega maal. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametite ning isikutega. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale.
 
Lisainfo kadi.raudla@kuusalu.ee või telefonil 6066 379.