Planeeringute teated

Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 16.aprilli 2020 korraldusega nr 248 võeti vastu Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 5 kinnistu (35201:003:0093) detailplaneering.
 

Detailplaneeringu eesmärgiks on 5101 m2 suuruse kinnistu  sihtotstarbe  muutmine  äri- ja  tootmismaaks,  hoonestusala,  ehitusõiguse määramine  ning  teede  ja  tehnovõrkude  lahendamine.  Kehtiva  Kuusalu  valla  üldplaneeringu kohaselt  asub  planeeritav  ala  tootmismaa  juhtotstarbega  maal.  Planeeringuga  kavandatu  on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Kinnistule  on korrigeeritud  lahenduse  kohaselt lubatud  kuni  5  hoone  rajamine,  ehitisealuse kogupinnaga  kuni  1500  m2 ja  kõrgusega  kuni  8,5  m.  Juurdepääs  kinnistule on kavandatud Jõelähtme-Kemba    maanteelt.  Kinnistule  ei  planeerita  hooneid  ega  tegevusi,  millega  eeldatavalt kaasneks oluline keskkonnamõju. Planeering on kooskõlastatud lähteülesandes ette nähtud isikute ning ametite poolt.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel kuni 13.mai 2020.a ja kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee