Planeeringute teated

Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 23.aprilli 2020 korraldusega nr 259 võeti vastu Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneering.
 
Kivimäe    niit    kinnistu detailplaneering    algatati    Kuusalu    Vallavalitsuse 06.02.2020 korraldusega nr 105. Detailplaneeringuga  tehakse  ettepanek 2,72 ha suurusele kinnistule elamu ja kuni nelja abihoone ehitusõiguse määramiseks. Hoonestusala on kavandatud kinnistu rohumaa  osale,  olemasolev metsastatud  ala  säilitatakse. Kinnistuga  piirneva  Kodasoo  oja ehituskeeluvööndi   vähendamist   ei   taotleta. Juurdepääs   kinnistule   on tagatud avaliku kasutusega  Kodasoo-Kaberla  maanteelt  ning Hiiekoja  kinnistut  läbivalt olemasolevalt teelt. Hiiekoja   kinnistul   asuva   tee   kasutamiseks   on sõlmitud   notariaalne   leping. 
Menetletav detailplaneeringon üldplaneeringule vastav.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel kuni 20.mai 2020.a ja kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee