Planeeringute teated

Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 28.mai 2020 otsusega nr 324 kehtestati Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistu (35201:001:0558) detailplaneering.
 
Kivimäe niit kinnistu asub Kodasoo külas haja-asustusega alal, Kodasoo oja ääres. Vastavalt Kuusalu valla üldplaneeringus toodule tuleb koostada detailplaneering veekogu kallastest 250 m kaugusele jäävate kinnistute hoonestamiseks.
 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 2,72 ha suurusele kinnistule elamu ja kuni nelja abihoone ehitusõiguse määramiseks. Hoonestusala on kavandatud kinnistu rohumaa osale, olemasolev metsastatud ala säilitatakse. Kinnistuga piirneva Kodasoo oja ehituskeeluvööndi vähendamist ei taotleta. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Kodasoo-Kaberla maanteelt ning Hiiekoja kinnistut läbivalt olemasolevalt teelt. Hiiekoja kinnistul asuva tee kasutamiseks on sõlmitud notariaalne leping. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav.
 
Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametite ning isikutega. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale.
 
Lisainfo kadi.raudla@kuusalu.ee või telefonil 6066 379.