Planeeringute teated

Kuusalu aleviku Soodla tee 5 eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 06.detsembri 2019 aasta korraldusega nr 812 algatatud Kuusalu aleviku Soodla tee 5 kinnistu (35201:004:1090) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 01.juulil kell 17:30 Kuusalu vallamaja II korruse nõupidamiste ruumis.
 
Huvitatud isik taotleb 3 498 m² suuruse, hoonestatud kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, elamualal. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Soodla teelt ning Rahu tänavalt. Planeeritavad kruntide suurused vastavad üldplaneeringus toodud nõuetele. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 
Lisaküsimuste korral palume helistada tel 6066 379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.