Planeeringute teated

Kuusalu Vallavalitsuse 28.06.2016 korralduse nr 335 „Valkla küla Lipsu kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

Kuusalu  vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega  nr 335 algatati Valkla  küla  Lipsu kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne. Huvitatud  isik  taotles planeeringuga  kinnistule elamu  ja  abihoonete  ehitusõiguse  määramist. Kuusalu  valla  üldplaneeringu  kohaselt  asub kinnistu perspektiivsel elamualal ning miljööväärtuslikul alal.
 
Alates   01.07.2015.a   jõustunud   planeerimisseaduse   §   139   lõike   2  kohaselt   tuleb   teha detailplaneeringu   kehtestamise   või kehtestamata  jätmise   otsus   hiljemalt   kolme   aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest alates. Vallavalitsusele   menetlemiseks   planeeringut   esitatud   ei   ole.  Huvitatud  isik on andnud teada, et  nõustub detailplaneeringu menetluse lõpetamisega ja Kuusalu Vallavalitsus tunnistas 26.03.2020 korraldusega nr 213 Kuusalu Vallavalitsuse 28.06.2016 korralduse nr 335 kehtetuks.