Planeeringute teated

Pedaspea küla Randla kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 19.märtsi 2020 korraldusega nr 199 võeti vastu Pedaspea küla Randla kinnistu (42301:002:0319) detailplaneering.
 
Randla kinnistu on moodustatud Loksa Vallavolikogu 19.06.2003 otsusega nr 27 kehtestatud Leidaru kinnistu detailplaneeringu alusel. Uue detailplaneeringu eesmärgiks on muuta varasema detailplaneeringuga Randla kinnistule ette nähtud hoonestusala asukohta ja määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete rajamiseks.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on Randla kinnistule kavandatud elamu (ehitisealuse pinnaga kuni 140 m2) ja kaks abihoonet (ehitisealuse pinnaga kokku kuni 80 m2). Planeeringuga ette nähtud hoonestusala paikneb kinnistu läänepoolses osas, väljapool kaitsealust poolloodusliku kooslusena väärtustatud ala. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Nisumäe teelt.
Randla kinnistu asub üldplaneeringu kohasel detailplaneeringu kohustusega alal. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Planeering on kooskõlastatud lähteülesandes ette nähtud isikute ning ametite poolt.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel kuni 22.aprill 2020.a ja kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee