Planeeringute teated

Rehatse küla Pihlaka kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 30.aprilli 2020 korraldusega nr 272 võeti vastu Rehatse küla Pihlaka kinnistu (35301:001:0792) detailplaneering.
 
Pihlaka kinnistu detailplaneering algatati Kuusalu Vallavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 488. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 0,8 ha suurusele maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamu ja abihoonete ehitusõiguse määramiseks ning maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks. Hoonestusala planeeritakse naaberkinnistu olemasoleva hoonestusala vahetusse lähedusse. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Kuusalu-Rehatse teelt ning Papikaasiku mets ja Aaviku kinnistuid läbivalt olemasolevalt teelt. Papikaasiku ja Aaviku kinnistutel asuva tee kasutamise osas sõlmitakse enne detailplaneeringu kehtestamist vastav notariaalne leping.
Detailplaneeritav ala asub Harju maakonnaplaneeringu kohasel rohevõrgustiku alal. Planeeritav hoonestusala on kavandatud vahetult Papikaasiku kinnistu õueala kõrvale, väljapoole metsamaad. Piirdeid on lubatud rajada vaid kavandatava hoonestusala ümber, säilitamaks võimalikult suure ala ulukite liikumiseks. Planeeringuga kavandatu ei muuda rohevõrgustiku toimimist, säilib selle ökoloogiline sidusus. Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub Pihlaka kinnistu hajaasustuses, nn valgel alal. Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendab, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendele aladele ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Vastavalt üldplaneeringule tuleb koostada detailplaneering, kui soovitakse ehituskrunti, mis on väiksem kui 1,5 ha. Minimaalne krundi suurus hajaasustuses on 3600 m2. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Planeering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandes toodule.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel kuni 27.mai 2020.a ja kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee