Planeeringute teated

Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 13.veebruari 2020 korraldusega nr 131 võeti vastu Salmistu küla Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistute (35201:002:1037; 35201:002:1038) detailplaneering.
 
Rannasalu tee 2 ja 4 kinnistud on moodustatud Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 otsusega nr 76 kehtestatud Salmistu küla Rannasalu kinnistu detailplaneeringu alusel. Uue detailplaneeringuga soovib kinnistute omanik muuta varasemalt määratud hoonestusalade suurust ning lubatud ehitusõigust. Kinnistutele määratud elamumaa sihtotstarvet muuta ei soovita. Uus detailplaneering algatati Kuusalu Vallavalitsuse 10.10.2018 korraldusega nr 515. Planeeritav ala asub üldplaneeringu kohasel elamualal, ligipääs on tagatud Kuusalu-Valkla maanteelt ning varasema planeeringu kohaselt välja ehitatud Rannasalu teelt. Planeering on kooskõlastatud lähteülesandes ette nähtud isikute poolt.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.03.2020 - 26.03.2020 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 
 
Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Kuusalu valla kodulehel.