Planeeringute teated

Sõitme küla Tammekangru kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine

Kuusalu Vallavalitsus algatas 11.juuni 2020 aasta korraldusega nr 360 Sõitme küla Tammekangru kinnistu (35201:002:0795) detailplaneeringu ja kinnitas lähteülesande.
 
1,7 ha suurune Tammekangru kinnistu on moodustatud vastavalt Kuusalu Vallavolikogu 18.10.2006 otsusega nr 62 kehtestatud Sõitme küla Taga-Puugi kinnistu detailplaneeringule. Huvitatud isik taotleb varasemalt kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, eesmärgiga rajada kinnistule abihoone ning paigaldada päikesepaneelid.
Kuusalu valla üldplaneeringu kohaselt asub Tammekangru kinnistu hajaasustuses, nn valgel alal. Valge ala üldplaneeringu kaardil tähendab, et antud aladel maakasutuse sihtotstarve ei muutu ja selle muutmist tulevikus ei piirata. Ka pole nendele aladele ette nähtud suuremaid ja eraldi käsitlemist väärivaid kitsendusi ega piiranguid. Planeeringuga kavandatu on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
 
Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuse dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee