Planeeringute teated

Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 12.märtsi 2020 korraldusega nr 190 võeti vastu Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190) detailplaneering.
 
Planeeritav kinnistu asub üldplaneeringu kohasel detailplaneeringu kohustusega tiheasustusalal. Planeeringuga kavandatakse kinnistule kokku kuni 350 m2 ehitusalust pinda, maksimaalselt kuni 8,5 m kõrguste hoonete rajamiseks. Kinnistule on lubatud rajada 1 elamu ning 2 abihoonet. Juurdepääs kinnistule on tagatud olemasolevalt avaliku kasutusega teelt. Kinnistu piire ei muudeta. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametkondade ning huvitatud isikutega.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel alates 24.märtsist kuni 22.aprillini 2020.a ja kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee