Planeeringute teated

Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et 07.mai 2020 otsusega nr 283 kehtestati Vahastu küla Pihlaka ühistu 25 kinnistu (35204:007:0190)  detailplaneering.
 
Planeeringuga kavandatakse kinnistule kokku kuni 350 m2 ehitusalust pinda, maksimaalselt kuni 8,5 m kõrguste hoonete rajamiseks. Kinnistule on lubatud rajada 1 elamu ning 2 abihoonet. Juurdepääs kinnistule on tagatud olemasolevalt avaliku kasutusega teelt. Kinnistu piire ei muudeta. Planeeritav kinnistu asub üldplaneeringu kohasel detailplaneeringu kohustusega tiheasustusalal. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav.
 
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid, samuti ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Detailplaneering on kooskõlastatud lähteülesandes ettenähtud ametite ning isikutega.
 
Lisainfo kadi.raudla@kuusalu.ee või telefonil 6066 379.