Planeeringute teated

Valkla küla Olde kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 30.aprilli 2020 korraldusega nr 273 võeti vastu Valkla küla Olde kinnistu (35201:001:0440) detailplaneering.
 
Olde kinnistu detailplaneering algatati Kuusalu Vallavalitsuse 30.05.2019 korraldusega nr 385. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek hoonestatud 10,6 ha suuruse kinnistu jagamiseks kaheks elamumaa sihtotstarbega maaüksuseks. 3,2 ha suurusele, seni hoonestamata kinnistu osale määratakse ehitusõigus elamu ning abihoonete rajamiseks. Juurdepääs kinnistule on tagatud avaliku kasutusega Valkla-Haapse teelt. Planeeringuga on kavandatud juurdepääs ka planeeritava ala kõrval asuvale Uue-Olde kinnistule. Tee kasutamise osas sõlmitakse enne detailplaneeringu kehtestamist vastav notariaalne leping.
Olde kinnistu paikneb alvarite alal, mis on Kuusalu valla üldplaneeringus määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks, et kontrollida ja välistada tegevused, mis võiksid muuta põhjavee kvaliteeti. Minimaalne krundi suurus hajaasustuses on 3 600 m2. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Planeering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandes toodule.
 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku materjalidega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel kuni 27.mai 2020.a ja kuni selle ajani on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas. 
 
Lisainfo telefonil 6066 379 või e-maili aadressil kadi.raudla@kuusalu.ee