Rahvastikuregistri toiminguteks soovitame kasutada rahvastikuregister.ee portaali, kus e-teenusena saab esitada elukohateadet, sünni registreerimise avaldust ja tellida korduvat tõendit. 

Elukohateate registreerimine

Kirjeldus

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Rahvastikuregistri seadus (RRS) §69 lg 1.

Isik esitab rahvastikuregistrisse selle elukoha aadressi, kus ta alaliselt või peamiselt elab. RRS § 65 lg 1.

Teise elukohta elama asumise korral esitab isik rahvastikuregistrisse kandmiseks uue elukoha aadressi 14 päeva jooksul. RRS § 69 lg 1.

Teenuse maksumus

Toiming on tasuta.

Menetlustähtaeg

Kümne tööpäeva jooksul elukohateate saamisest alates kontrollib ametnik avalduse vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse. RRS § 81.

Vastutaja

Kuusalu Vallavalitsus

Esta Nurmsalu

kantseleispetsialist

606 6375; Esta.Nurmsalu@kuusalu.ee

Teenuse taotlemine

Elukohateadet on Kuusalu vallavalitsusele võimalik esitada:

  • isiklikult kohale tulles Mõisa tee 17 Kiiu alevik Kuusalu vald Harju maakond;
  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendavast dokumendist;
  • digiallkirjastatuna e- posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee;
  • kasutades e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali.

Elukohateatel esitatavad andmed

Koos elavad isikud võivad esitada elukohateate ühiselt ning kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Teatel kinnitatakse allkirjaga rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust. Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.

Elukohateates märgitakse elukohana ruumi aadress, mis peab olema alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter. RRS § 77.

Ruumi omaniku nõusolek

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, peab ta elukohateatele lisama kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku. RRS § 78.

Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

Teise hooldusõigusliku vanema nõusolek

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi.

Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

Elektrooniliselt saab teate esitada e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID`ga)

Teavet saab:

Elukoha toimingud (Siseministeerium)

E-rahvastikuregister

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise juhend

Taotluse vormid

Elukohateade (prinditav)

Elukohateade (elektroonselt täidetav)