Ehitusteated

Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015 korraldusega nr 769 on algatatud Kiiu aleviku Veski tn 1 kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 0,63 ha.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult täiendavate uuringute koostamist.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015 korraldus nr 769


Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015 korraldusega nr 770 on algatatud Andineeme küla Siili, Karu, Jänese ja Kopra maaüksuste detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste liitmine üheks kinnistuks, hoonestusalal valik, lähtudes vajadusest kaitsta alal leiduvaid kaitsealuseid liike, maakasutuse sihtotstarbe ja võimalusel ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 6,07 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kuusalu Vallavalitsus. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Kuusalu Vallavalitsuse 17.12.2015 korraldus nr 770

 

Kuusalu Vallavalitsuse 02.12.2015 korraldusega nr 735 on algatatud Uuri küla Karjakumäe kinnistu (35203:001:0256) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3,76 ha.
Arvestades Keskkonnaameti seisukohta, planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kuusalu Vallavalitsus.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Kuusalu Vallavalitsuse 02.12.2015 korraldus nr 735


Kuusalu Vallavalitsuse 02.12.2015 korraldusega nr 736 on algatatud Kaberla küla Remmeli kinnistu (35201:001:0266) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, maasihtotstarbe muutmine, parkimiskorralduse, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 12,02ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kuusalu Vallavalitsus. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Kuusalu Vallavalitsuse 02.12.2015 korraldus nr 736


 

Kuusalu Vallavalitsuse 02.12.2015 korraldusega nr 737 on algatatud Viinistu küla Toomika kinnistu (42301:003:0012) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,94ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kuusalu Vallavalitsus. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Kuusalu Vallavalitsuse 02.12.2015 korraldus nr 737


 

Kuusalu Vallavalitsuse 10.12.2015 korraldusega nr 753 on algatatud Ilmastalu küla Metsaserva kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 3,67ha.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult täiendavate uuringute koostamist.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Kuusalu Vallavalitsuse 10.12.2015 korraldus nr 753


Kuusalu Vallavalitsuse 10.12.2015 korraldusega nr 754 on algatatud Valkla küla Ojakääru kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu maasihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 4,54ha.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult täiendavate uuringute koostamist.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Kuusalu Vallavalitsuse 10.12.2015 korraldusega nr 754

 


 

Kuusalu Vallavalitsuse 26.11.2015 korraldusega nr 718 on algatatud Salmistu küla Lepiku kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu lähteülesande tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 9. detsembril kell 18 Kuusalu Vallavalitsuses.
Kuusalu Vallavalitsuse 26.11.2015 korraldus nr 718
Seletuskiri

Põhijoonis
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, täiendavate ehitusõiguste määramine, tehnovarustuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 4964m2.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult täiendavate uuringute koostamist.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Helle Leppik.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavolikogu 25.11.2015 otsusega nr 60 kehtestati Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 14, Vana-Narva mnt 16 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek nelja tootmismaa sihtotstarbega krundi, kahe äri- ja elamumaa sihtotstarbega krundi ning nelja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamiseks. Lahendatud on juurdepääsud, liikluskorraldus, haljastus ning tehnovarustus. Juurdepääs kinnistutele on lahendatud Jõelähtme-Kemba maanteelt, avalikult Tehase tänavalt ning riigi omandis olevale Aia kinnistule planeeritud transpordimaa sihtotstarbega maaüksuselt. Planeering näeb Aia kinnistule täiendavalt ette transpordimaa sihtotstarbega maaüksuse, kuhu on perspektiivselt võimalik rajada Torni ja Tehase tänavate vaheline ühendustee. Planeeritava ala suurus on 9 ha. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
Kuusalu Vallavolikogu 25.11.2015 otsus nr 60
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 


 

Kuusalu Vallavalitsuse 26.11.2015 korraldusega nr 717 on algatatud Salmistu küla Lepa-Klauksejüri ja Lepa-Ranna kinnistute detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on Lepa-Klauksejüri kinnistu jagamine ning planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramine; Lepa-Ranna kinnistule täiendava ehitusõiguse määramine; tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 4347m2.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad täiendavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult täiendavate uuringute koostamist.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Dmitri Reznikov.
Kuusalu Vallavalitsuse 26.11.2015 korraldus nr 717
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 


 

Kuusalu Vallavalitsuse 24.09.2015 korraldusega nr 582 algatatud Kiiu aleviku Jossi kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 3. detsembril kell 17 Kuusalu vallamajas.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,5ha.
Kuusalu Vallavalitsuse 24.09.2015 korraldus nr 582
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavalitsuse 18.10.2013 korraldusega nr 740 algatatud Kaberla küla Liivanõmmiku kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 3. detsembril kell 17.30 Kuusalu vallamajas.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine kaupluse rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,8 ha.
Kuusalu Vallavalitsuse 18.10.2013 korraldus nr 740
Seletuskiri
Põhijoonis
Liiklusuuring
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 699 on algatatud Valkla küla Jõesuu tee 3 ja Jõesuu tee 3a kinnistute detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistute piiride muutmine, hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse täpsustamine, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 0,8ha.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Marek Sillapere. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris Kuusalu Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 699.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 


 

Kuusalu Vallavolikogu 28.10.2015 otsusega nr 52 kehtestati Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kolmeks jagamine (kaks elamumaa ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt) ning elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks. Uute hoonete kavandamisel juhindutakse kontaktvööndis asuvate samafunktsiooniliste hoonete parameetritest ja välisilmest. Lisaks määratakse planeeringuga tehnovõrkude asukohad, heakorra ja haljastuse põhimõtted ning kõik vajalikud piirangud ja servituudid.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala suurus on 11 642m2.
Kuusalu Vallavolikogu 28.10.2015 otsus nr 52
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavolikogu 28.10.2015 otsusega nr 53 kehtestati Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on maasihtotstarbe muutmine ja kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks. Uute hoonete kavandamisel juhindutakse kontaktvööndis asuvate samafunktsiooniliste hoonete parameetritest ja välisilmest. Lisaks määratakse planeeringuga tehnovõrkude asukohad, heakorra ja haljastuse põhimõtted ning kõik vajalikud piirangud ja servituudid.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala suurus on 2773m2.
Kuusalu Vallavolikogu 28.10.2015 otsus nr 53
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.


 

Kuusalu Vallavalitsuse 08.10.2015 korraldusega nr 614 on algatatud Soorinna küla Kooljamäe kinnistu (35203:001:0447) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3,2ha.
Arvestades Keskkonnaameti seisukohta, planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad keskkonnauuringuid vajavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnaeksperdi arvamuse või keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kuusalu Vallavalitsus. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Heiko Tammepärg. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Laululava detailplaneeringu eskiisi arutelu memo Lisatud 06.11.2015

Kuusalu Vallavalitsuse 12.03.2015 korraldusega nr 171 algatatud Kuusalu aleviku Laululava kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 29. oktoobril kell 18 Kuusalu lasteaia Jussike saalis.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine, uute kruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine hoolekandeasutuse rajamiseks, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3ha.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.03.2015 korraldus nr 171
Seletuskiri
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis
3D joonis
Jagamise plaan
Asukohaskeem
Tugiplaan
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.
Lisatud 13.10.2015


Kuusalu valla Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus kaks kirja ettepanekutega välisviimistluse materjali ja kõrghaljastuse rajamise osas. Ettepanekutega arvestatakse ning detailplaneeringut muudetakse. Ettepanekute alusel tehtud muudatused ei muuda detailplaneeringu põhilahendust. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.


 

Kuusalu valla Kolga-Aabla küla Marulaine kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 21. oktoobril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning mõlemale kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,8 ha.
Detailplaneeringu algatamise korraldus
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu valla Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus kaks kirja ettepanekutega välisviimistluse materjali ja kõrghaljastuse rajamise osas. Ettepanekutega arvestatakse ning detailplaneeringut muudetakse. Ettepanekute alusel tehtud muudatused ei muuda detailplaneeringu põhilahendust. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu valla Kolga-Aabla küla Marulaine kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 21. oktoobril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning mõlemale kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,8 ha.
Detailplaneeringu algatamise korraldus
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsusega nr 39 on algatatud Andineeme küla Karla kinnistu (35203:001:1100) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, maasihtotstarbe muutmine, parkimiskorralduse, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 19 980 m².
Arvestades Keskkonnaameti seisukohta, planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavolikogu arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad keskkonnauuringuid vajavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnaeksperdi arvamuse või keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algataja on Kuusalu Vallavolikogu, koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tõnis Trump. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsusega nr 40 on algatatud Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu (42301:001:0739) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamise võimalikkuse hindamine, ehitusõiguse määramine, maasihtotstarbe muutmine, parkimiskorralduse, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 9930m2.
Arvestades Keskkonnaameti seisukohta, planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavolikogu arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub. Juhul, kui detailplaneeringu menetlemise kestel ilmnevad keskkonnauuringuid vajavad asjaolud, on vallavalitsusel õigus nõuda detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult keskkonnaeksperdi arvamuse või keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist.
Detailplaneeringu algataja on Kuusalu Vallavolikogu, koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Veleston OÜ. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavalitsuse 24.09.2015 korraldusega nr 582 on algatatud Kiiu aleviku Jossi kinnistu (35201:003:0009) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,5ha.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Josip Dzugan. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee


Kuusalu valla Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 14. oktoobril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistule ehitusõiguse seadmine, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2528m2.
Detailplaneeringu algatamise korraldus
Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
Olemasolev olukord
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee


Kuusalu Vallavalitsuse 17.09.2015 korraldusega nr 567 on algatatud Rummu küla Kase kinnistu (35201:003:0283) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistule ehitusõiguse määramine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 15 007m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Armas Pennie. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.


Kuusalu valla Sõitme küla Rannaküla tee 11 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 23. septembril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra lahendamine. Planeeritava ala suurus on 5643 m2.
Seletuskiri
Eskiis
Info tel 606 6379 või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee


Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldusega nr 459 on vastuvõetud Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 14 ja Vana-Narva mnt 16 kinnistute detailplaneering.
Planeeringuga tehakse ettepanek 10 krundi moodustamiseks. Vana-Narva mnt 14 ja Vana-Narva mnt 16 kinnistutest moodustatakse 7 krunti, millest neljale määratakse ehitusõigus tootmishoonete rajamiseks ning kahele krundile määratakse ehitusõigus äri- ja/või eluhoonete rajamiseks. Hoonete suurim korruselisus 2 ja hoone kõrgus maapinnast tootmishoonetel 14m ja äri- ja/või eluhoonetel 8m. Seitsmes krunt on planeeritud transpordimaa sihtotstarbega. Detailplaneeringusse haaratud Aia ja Tehase tn 6 kinnistu osast moodustatakse kolm uut transpordimaa krunti, kuhu on planeeritud avalikult kasutatavad sõiduteed, kergliiklustee ning tänavavalgustus. Planeeritud transpordimaa kruntidega 8 ja 9 luuakse ühendused planeeritud ala, ja Tehase tänava vahel lisaks tagatakse juurdepääs planeeritavast alast lõunas asuvale Rünka kinnistule. Transpordimaa krunt nr 10 on perspektiivne ühendus planeeritava ala ja Torni tänava vahel. Lisaks tehakse ettepanekud parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramiseks.
Kavandatud tegevusega kaasneb vajadus energia, ehitusmaterjalide, kütuse jms järele, kuid mitte mahus, mis põhjustaks olulist keskkonnamõju. Ehitamisega kaasneb mõningast müra ja vibratsiooni, kuid see on ajutine ning lühiajaline. Kinnistutel tegutsevate ettevõtete müra tuleneb transpordist, ventilatsioonist ja üldisest tootmistegevusest. Planeeritava ala suurus on 9 ha.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kuusalu valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.09-07.10.2015 ja selle aja jooksul võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid.
Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldus nr 459
Asukohaskeem
Seletuskiri
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 04.09.2015


Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldusega nr 456 on vastuvõetud Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on maasihtotstarbe muutmine ja kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks. Uute hoonete kavandamisel juhindutakse kontaktvööndis asuvate samafunktsiooniliste hoonete parameetritest ja välisilmest. Lisaks määratakse planeeringuga tehnovõrkude asukohad, heakorra ja haljastuse põhimõtted ning kõik vajalikud piirangud ja servituudid.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala suurus on 2773m2.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9.-23.09.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldus nr 456
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Põhijoonis tehnovõrkudega
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 26.08.2015


Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldusega nr 457 on vastuvõetud Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kolmeks jagamine (kaks elamumaa ja üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt) ning elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks. Uute hoonete kavandamisel juhindutakse kontaktvööndis asuvate samafunktsiooniliste hoonete parameetritest ja välisilmest. Lisaks määratakse planeeringuga tehnovõrkude asukohad, heakorra ja haljastuse põhimõtted ning kõik vajalikud piirangud ja servituudid.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala suurus on 11 642m2.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9.-23.09.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Kuuslau Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldus nr 457
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 26.08.2015


Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldusega nr 458 on vastuvõetud Kuusalu aleviku Laane tn 29 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva hoone laiendamine autoremondi teenust pakkuvaks kompleksiks, hoonestusala ja ehitusõiguse ning arhitektuursete tingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeritava ala suurus on 1303m2.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9.-23.09.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 korraldus nr 458
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 26.08.2015


Kuusalu Vallavolikogu 26.08.2015 otsusega nr 38 kehtestati Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on Mäe tn 1 kinnistul olemasoleva kauplusehoone (Grossi pood) laiendamine, maa sihtotstarbe, hoonestusala, arhitektuursete tingimuste ja kõigi vajalike piirangute ning servituutide määramine, täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.Kuusalu valla Vihasoo küla Vahtra kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 26. augustil kell 17 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, ehitusõiguse seadmine ja täpsustamine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 18375 m2.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.


Keskkonnaamet teatab Huntaugu liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Aktsiaselts KUMARI (Väino Närep, 505 1994, askumari@askumari.ee) esitas Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse ehitusliiva kaevandamiseks Harjumaal Kuusalu vallas Külmaallika külas Huntaugu liivamaardlas Huntaugu liivakarjääri mäeeraldisel. Tegemist on olemasoleva avatud karjääriga. Taotletav mäeeraldis pindalaga 13,59 ha (teenindusmaa pindala 13,90 ha), paikneb riigile kuuluval kinnistul Huntaugu liivakarjäär 6 (katastritunnus 35201:003:0270). Maavara kaevandamise loa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat. Taotletava mäeeraldise piires kaevandatavat ehitusliiva on sobilik kasutada üld- ja teedeehitusel.

Kuni 16.08.2015 on võimalik KMH aruandega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi tööaegadel KMH otsustaja ja järelevalvaja - Keskkonnaameti Harju kontoris Viljandi mnt 16, Tallinn või kirja teel (Diane Banhard, 674 4809, diane.banhard@keskkonnaamet.ee). Aruanne on tutvumiseks ka Keskkonnaameti veebilehel.

Huntaugu liivakarjääris kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruanne.

KMH aruande avalik arutelu toimub 17.08.2015 kell 15.30 Kuusalu Vallavalitsuse saalis (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).


Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 22. juulil kell 17 Kuusalu Vallavalitsuses. Arutelu tulemusel asuvad planeeringust huvitatud isik ja ettepaneku tegija läbirääkimistele.
Teade lisatud 29.7.2015

Kuusalu valla Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 25.05.-22.06.2015 ja selle aja jooksul laekus 1 kiri ettepanekuga olemasoleva veetrassi osas. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 22. juulil kell 17 Kuusalu vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Teade lisatud 14.07.2015


Kuusalu Vallavalitsuse 18.06.2015 korraldusega nr 430 on algatatud Tapurla küla Toomelahe kinnistu detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu ehitusõiguse ja tehnovarustuse lahendite täpsustamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3800 m2.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Liina Kusma, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 18.06.2015 korraldusega nr 431 on algatatud Kuusalu aleviku Keskväljak 2 kinnistu detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu piiride muutmine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsutee, liikluskorralduse ja tehnovarustuse ning heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3556 m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kuusalu Soojus OÜ. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 30 on kehtestatud Kolga aleviku Salu kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,86 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 31 on kehtestatud Leesi küla Kalda kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine tuletõrje veevõtukoha, lautrikoha, paadikuuri rajamiseks, tuletõrjeautode ümberpööramise platsi, juurdepääsuteede, heakorra, haljastuse lahendamine, maakasutuse sihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,5 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 32 on kehtestatud Kolga-Aabla küla Ussi kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering teeb ettepaneku kinnistu jagamiseks (neli üksikelamukrunti, üks transpordimaa ja üks tootmismaakrunt puurkaevule) ning igale elamukrundile ehitusõiguse määramiseks elamu ja abihoone rajamiseks. Lisaks tehakse ettepanekud juurdepääsuteede ja kommunikatsioonide lahendamiseks ning servituutide seadmiseks.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 33 on kehtestatud Kiiu aleviku Härmapõllu ja Vanaoja kinnistute ja kinnistute lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha alale 23 äri- ja tootmismaa krundi (keskmine suurus 2 ha) ning 2 transpordimaa krundi planeerimine, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 34 on kehtestatud Salmistu küla Pedassaare tee 92 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 1,61 ha suuruse kinnistu jagamine kuueks elamukrundiks ja üheks transpordimaa krundiks, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 35 on kehtestatud Salmistu küla Kirsi kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 1,9 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 36 on kehtestatud Salmistu küla Kuru kinnistu põhjapoolse katastriüksuse detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 2,67 ha suuruse kinnistu jagamine ja seitsme elamumaakrundi, kolme transpordimaaüksuse ning 1 üldmaa sihtotstarbega maaüksuse planeerimine, ehitusõiguse saamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 otsusega nr 37 on kehtestatud Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolse katastriüksuse detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 17.7 ha suuruse kinnistu jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse saamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 16.04.2015 korraldusega nr 263 on vastuvõetud Loksa küla Kopli kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 28,93 ha suuruse kinnistu jagamine 14 elamu- ja 3 transpordimaakrundiks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguste, uute hoonestus- ja planeerimistingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.05.–22.06.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Asendiskeem
Põhijoonis
Illustratsioon
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.05.2015

Kuusalu Vallavalitsuse 14.05.2015 korraldusega nr 336 on algatatud Kaberla küla Kärnali, Vana-Kärnali ja Uue-Kärnali kinnistute detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine elamumaa kruntideks, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3,8ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Victoria Johannson, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 otsusega nr 23 on algatatud Valkla küla Rannametsa kinnistute detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse seadmine, parkimiskorralduse, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 19 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.


Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 otsusega nr 19 on kehtestatud Kupu küla Kadaka kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesanne on 10 260 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 otsusega nr 20 on kehtestatud Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesanne on mõlemale kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus 3 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 otsusega nr 21 on kehtestatud Kiiu aleviku Vana-Narva mnt 11a ja Vana-Narva mnt 11b kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on Vana-Narva mnt 11b kinnistu maasihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine ning Vana-Narva mnt 11a kinnistu ehitusõiguse täiendamine ja kinnistute juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 20 931 m².
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2015 otsusega nr 22 on kehtestatud Tõreska ja Suru küla Kaitseväe keskpolügooni osalise territooriumi detailplaneering. Planeeringuala koosneb kolmest eraldiseisvast alast, millest igale on kavandatud erineva funktsiooniga hooned, rajatised ning planeeritava ala suurus on u 132,2 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva teeninduskeskuse laiendamine (ala 1), kinnise laskemaja (ala 2) ja linnavõitluslinnaku (ala 3) rajamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, vajadusel täiendavate juurdepääsuteede, parkimise, tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Läsna küla läbiva liikluskoormuse vähendamise eesmärgil tehakse ettepanek uue mahasõidu rajamiseks Narva maanteelt planeeringualani lääne poolt.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 09.04.2015 korraldusega nr 241 on vastuvõetud Salmistu küla Kirsi kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on 1,9 ha suuruse kinnistu jagamine kaheks üksikelamukrundiks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.05.–03.06.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.05.2015

Kuusalu Vallavalitsuse 09.04.2015 korraldusega nr 240 on vastuvõetud Kolga aleviku Salu kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,86 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.-20.05.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 12.02.2015 korraldusega nr 111 on vastu võetud Kuusalu aleviku Kuusalu tee 8 ja Mäe tn 1 kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on Mäe tn 1 kinnistul olemasoleva kauplusehoone (Grossi pood) laiendamine, maa sihtotstarbe, hoonestusala, arhitektuursete tingimuste ja kõigi vajalike piirangute ning servituutide määramine, täiendavate juurdepääsuteede, parkimise ja tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.04-11.05.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Detailplaneeringu algatamine
Detailplaneeringu vastuvõtmine
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Põhijoonis
Kooskõlastused
Illustratsioon 1
Illustratsioon 2
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Kolga-Aabla küla Nurme kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 13. mail kell 17.30 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kaheks jagamine ning uuele krundile ehitusõiguse määramine elamu ja kahe abihoone rajamiseks, liikluskorralduse, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 6149m2.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 04.05.2015

Kuusalu Vallavolikogu 22.04.2015 otsusega nr 14 on kehtestatud Turbuneeme küla Nurme kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, ehitusõiguse saamine elamu ja 2 abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 04.05.2015

Kuusalu Vallavolikogu 22.04.2015 otsusega nr 15 on kehtestatud Tapurla küla Mäe-Sameli kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse saamine suvila rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,48 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 04.05.2015

Kuusalu Vallavolikogu 22.04.2015 otsusega nr 16 on kehtestatud Pedaspea küla Mere-Eskani kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 5,6 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 04.05.2015

Kuusalu valla Juminda küla Põllu kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6. mail kell 17.30 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistust uue elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2,85ha.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 16.04.2015 korraldusega nr 260 on algatatud Vihasoo küla Vahtra kinnistu (42301:004:0487) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks, ehitusõiguse seadmine ja täpsustamine, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 18375 m2.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Janno Roopa, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 16.04.2015 korraldusega nr 261 on algatatud Salmistu küla Luite-Pihlaka kinnistu (35201:002:2610) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistule ehitusõiguse seadmine, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2528m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Tõnu Kalpus. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 09.04.2015 korraldusega nr 239 on algatatud Kuusalu aleviku Kuusalu alajaama kinnistu (35201:004:0024) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu jagamine, kruntidele ehitusõiguse seadmine, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra lahendamine. Planeeritava ala suurus on 3688m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Elering AS. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Pärispea küla Lami-Kopli kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 16. aprillil kell 15 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistust kahe elamumaa ja ühe maatulundusmaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 11 642m2.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Vahastu küla Ojakalda kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 16. aprillil kell 15.30 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu eesmärk on Vanaõue oja ehituskeeluvööndi vähendamine, rajatud tiigi seadustamine, tiigi kallaste heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 14,64 ha.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsuse 12.03.2015 korraldusega nr 171 on algatatud Kuusalu aleviku Laululava kinnistu (35201:004:0061) ja lähiala detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute ja maade piiride muutmine, uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine hoolekandeasutuse rajamiseks, juurdepääsutee, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kuusalu vallavalitsus, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Pudisoo küla Roo-Kalamäe, Kodu-Kalamäe, Jaani ja Vanatee kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6. aprillil kell 15 Kuusalu vallavalitsuses.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistute kruntimine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 7,5ha.
Algatamise korraldus
Seletuskiri
Põhijoonis
3D illustratsioon
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 15.01.2015 korraldusega nr 22 on vastu võetud Tõreska ja Suru küla Kaitseväe keskpolügooni territooriumi detailplaneering. Planeeringuala koosneb kolmest eraldiseisvast alast, millest igale on kavandatud erineva funktsiooniga hooned, rajatised ning planeeritava ala suurus on u 132,2 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva teeninduskeskuse laiendamine (ala 1), kinnise laskemaja (ala 2) ja linnavõitluslinnaku (ala 3) rajamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, vajadusel täiendavate juurdepääsuteede, parkimise, tehnoehitiste kavandamine, heakorrastuse ja haljastuse põhimõtteline lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Läsna küla läbiva liikluskoormuse vähendamise eesmärgil tehakse ettepanek uue mahasõidu rajamiseks Narva maanteelt planeeringualani lääne poolt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.03-08.04.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.

Kuusalu Vallavalitsuse 15.01.2015 korraldus nr 22
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Põhijoonis_ala1
Põhijoonis_ala2
Põhijoonis_ala3
Kooskõlastused sama tabelina

Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Pärispea küla Kalda kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 12. märtsil kell 15 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning uuele krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 7127m2.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Pärispea küla Pendlaõue kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 12. märtsil kell 15.30 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn).
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2773m2.
Seletuskiri
Põhijoonis
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu valla Turbuneeme küla Nurme kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 27. jaanuaril kell 15 Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Papli 2, Loksa linn). Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 03.12.2014 korraldusega nr 821 on vastuvõetud Kupu küla Kadaka kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesanne on 10 260 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.–16.02.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 20.01.2015

Kuusalu Vallavalitsuse 03.12.2014 korraldusega nr 821 on vastuvõetud Sõitme küla Vahtra ja Kadaka kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesanne on mõlemale kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus 3 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.–16.02.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 20.01.2015

Kuusalu Vallavalitsuse 03.12.2014 korraldusega nr 820 on vastuvõetud Pedaspea küla Mere-Eskani kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine ning elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 5,6 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.-16.02.2015 ja selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.
Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 20.01.2015

Kuusalu Vallavalitsuse 15.01.2015 korraldusega nr 21 on algatatud Mäepea küla Toominga tee 2 kinnistu (35201:002:0343) detailplaneering ja kinnitatud lähteülesanne.
Detailplaneeringu ülesanne on hoonestusala laiendamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra lahendite täpsustamine. Planeeritava ala suurus on 2537m2.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kair Tammel. Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 20.01.2015

Kuusalu Vallavalitsuse 08.01.2015 korraldusega nr 1 on algatatud Tapurla küla Andi kinnistu (42301:001:0507) detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu ülesanne on lisa ehitusõiguse seadmine elamu rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, liikluskorralduse, juurdepääsutee, tehnovarustuse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,59 ha.
Arvestades planeeringuala lähiümbrust ja keskkonnatingimusi ning asjaolu, et planeeringuga kaasnevad mõjud on eeldatavalt väikesed ning jäävad planeeringuala ning selle lähinaabrite ulatusse, ei kahjusta inimeste tervist, vara, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muudatusi ega ületa eeldatavalt piirkonna keskkonnataluvust, on Kuusalu Vallavalitsus arvamusel, et keskkonnamõju strateegilise hindamise võib jätta algatamata.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Andres Parmas, algataja ja koostamise korraldaja Kuusalu Vallavalitsus ning kehtestaja Kuusalu Vallavolikogu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning Kuusalu valla dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379 või e-post: tiina.skolimowski@kuusalu.ee.
Info lisatud 20.01.2015