Planeeringute teated 2010

Kuusalu vallavalitsuse 16.12.2010 korraldusega nr 1036 on vastu võetud Kuusalu valla Allika küla Uue-Kure (35201:002:0539), Kurepõllu (35201:002:0541), Kureniidu (35201:002:0542) ja Vana-Kure (35201:002:0093) kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistute jagamiseks 29 üksikelamu krundiks, neljaks 4-boksilise ridaelamu krundiks, üheks ärimaa krundiks, kaheks alajaama krundiks, kaheks üldkasutatavaks maaüksuseks ja transpordimaa sihtotstarbega maaüksusteks. Planeeritava ala suurus on 22 ha. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.01. - 16.02.2011 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).

Seletuskiri
Põhijoonis
Kooskõlastused
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee

Kuusalu Vallavalitsuse 23.12.2010 korraldusega nr 1052 on algatatud detailplaneering Salmistu külas Nurga (35201:002:0183) kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 1,61 ha suuruse kinnistu 4-5 üksikelamukrundiks jagamise võimalikkuse hindamine, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on OÜ Maamaja. Info tel 606 6370 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsus on 23.12.2010 korraldusega nr 1053 algatanud Vihasoo küla Uus-Kadapiko (42301:004:0355) kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning mittealgatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 2,48 ha kinnistule elamu ja abihoonete planeerimine, ehitusõiguste seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeritav ei ole vastuolus kehtiva kaitsekorraga ning keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Kuusalu Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Vihasoo küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara, läheduses ei asu olulisi looduskaitsealuseid taime- ega loomaliike.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Villu Kadaste ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6391 või e-post: tagni.joeleht@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee

Kuusalu Vallavalitsus on 23.12.2010 korraldusega nr 1054 algatanud Tapurla küla Mäe V (42301:001:0558) kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning mittealgatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 4,53 ha kinnistule elamu ja abihoonete planeerimine, ehitusõiguste seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Keskkonnaamet on andnud nõusoleku 1 pereelamu kompleksi rajamiseks tingimusel, et detailplaneeringu koostamisse kaasatakse keskkonnaekspert. Kuusalu Vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Tapurla küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule tervikuna, kuid võib mõjutada kohalikke elupaigatüüpe, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Enn Kiilaspea ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6391 või e-post: tagni.joeleht@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 23.12.2010 korraldusega nr 1055 on algatatud Kiiu aleviku Härmapõllu (35201:002:0172) ja Vanaoja (35201:002:0522) kinnistute ja kinnistute lähiala detailplaneering, kinnitatud lähteülesanne ning mittealgatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 35 ha alale 23 äri- ja tootmismaa krundi (keskmise suurusega 2 ha) ning 2 transpordimaa krundi planeerimine. Planeeringuga soovitakse kujundada keskkonnasõbralike äri- ja tootmishoonete piirkond. Keemia-, tselluloosi, tsemenditööstuse vms analoogsete tööstusettevõtete rajamine, mis eraldavad ebameeldivat lõhna- või saasteaineid või tekitavad tavapärasest suuremat müra, on välistatud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine pole otstarbekas, kuna puudub täpsem teave äri- ja tootmismaakruntidel kavandatava tegevuse iseloomust. Oht inimeste tervisele ja keskkonnale ning õnnetuste esinemise võimalikkus on kavandatava tegevuse puhul minimaalne. Täpsemalt kaalutakse keskkonnamõjusid peale detailplaneeringu kehtestamist kruntidele ehituslubade väljastamise menetluse käigus. Detailplaneeringu algatamise taotleja on AS Maru Ehitus ja Taimar Teenused OÜ ning kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6391 või e-post: tagni.joeleht@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 otsusega nr 77 jäeti algatamata Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolse katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Eskiislahendusega on tehtud ettepanek 11 uue üksikelamukrundi rajamiseks. Kaalutlemise tulemusena on Kuusalu vallavolikogu seisukohal, et arvestades planeeringu elluviimisel ka kõikide eelhinnangus toodud ettepanekutega ning esitades projekti liigvee ja sadevete ärajuhtimise ja Kuru oja seisukorra kohta, ei lisa keskkonnamõju strateegiline hindamine planeeringu lahenduse jaoks olulist uut ja tegevuse muutmist tingivat informatsiooni. Ehitustegevusega kaasneb nõrgalt negatiivne mõju ning keskkonna püsiv muutus. Ehitustegevuse aegselt ja ka ehitustegevuse järgselt võib esineda vähesel määral pinnase saastumist, pinnase vee saastumist, õhu saastumist, vibratsiooni, valgus- ja soojuskiirgust, kuid see eeldatavalt ei ületa looduskeskkonna taluvuspiire.
Planeeringuga kavandatav tegevus ei halvenda piirkonna võimet pakkuda elanikele puhast vett, õhku, toitu, veeta looduses aega puhkeotstarbel ega suurenda oluliselt piirkonna koormust.
Detailplaneeringu algatamise taotlejad on Jan Borodajev ja Aleksandr Borodajev ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6391 või e-post: tagni.joeleht@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu valla Tsitre küla Piirivalve objekti kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.10-15.11.2010 ja selle aja jooksul laekus 2 kirja ettepanekutega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 09.12.2010 ja ettepanekute esitajad jäid oma seisukohtade juurde. Kuusalu vallavalitsus ettepanekutega ei nõustunud ning planeering edastatakse maavanemale järelevalve teostamiseks.

Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 otsusega nr 75 on kehtestatud Põhja küla Kadakanõmme kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 otsusega nr 76 on kehtestatud Salmistu küla Rannasalu kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.

Kuusalu vallas Turbuneeme külas Kivikalda kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 13. jaanuaril kell 13 Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis. Detailplaneeringu eesmärk on 8501m² suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu, abihoone ja paadikuuri rajamiseks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

Kuusalu vallavalitsus on 16.12.2010 korraldusega nr 1035 algatanud Andineeme küla Siili (35203:001:0202), Jänese (35203:001:0204), Kopra (35203:001:0205), Karu (35203:001:0203) maaüksuste detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ja jätnud algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuste liitmine 6,07 ha suuruseks kinnistuks, võimalusel ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoonete rajamiseks, hoonestusala valik, lähtudes vajadusest kaitsta alal leiduvaid kaitsealuseid liike, maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Andineeme küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule tervikuna, kuid võib mõjutada kohalikke elupaigatüüpe, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Priit Kirsiste ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6391 või e-post: tagni.joeleht@kuusalu.ee. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel www.kuusalu.ee/planeeringute-teated.

Kuusalu vallavalitsus on 02.12.2010 korraldusega nr 1001 algatanud Tapurla küla Liivapealse kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ning kinnitanud lähteülesande. Detailplaneeringu eesmärk on 9911m² kinnistu ehitusõiguste ja võimaliku hoonestusala määramise võimalikkuse hindamine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Janek Parkman ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

Kuusalu Vallavalitsuse 11.11.2010 korraldusega nr 920 on vastu võetud Kuusalu valla Viinistu küla Saviaugu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 4311 m² suurusele kinnistu kaheks jagamine, ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse, haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08. - 22.12.2010 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Tallinn 45, Loksa linn).

Seletuskiri
Põhijoonis

Illustreeriv joonis

Kooskõlastused

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu Vallavolikogu 24.11.2010 otsusega nr 66 on kehtestatud Andineeme küla AÜ Tülivere ühismaa 2 kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 24.11.2010 otsusega nr 67 on kehtestatud Pärispea küla Oru kinnistu detailplaneering.

Kuusalu Vallavolikogu 24.11.2010 otsusega nr 68 on kehtestatud Viinistu küla Kiviõue kinnistu detailplaneering.

 

Kuusalu vallavalitsus on 18.11.2010 korraldusega nr 946 algatanud Tapurla küla Luite kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning jätnud algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 0,47 ha kinnistu kaheks jagamine, ehitusõiguste seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Tapurla küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule, ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara ning läheduses ei asu olulisi looduskaitsealuseid taime- ega loomaliike. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Jaak Hein ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavalitsus on 25.11.2010 korraldusega nr 958 algatanud Uuri küla Pajulahe kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning jätnud algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 15,4 ha kinnistule ehitusõiguste seadmine elamu ja 3 abihoone rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Pajulahe kinnistul pole vajalik, kuna ühepere-elamu ja abihoonete rajamine ei ole ruumiliselt olulise mõjuga, ei avalda eeldatavalt olulist mõju piirkonna asustusstruktuurile, ei sea ohtu ranna- ega kalda kaitse-eesmärke, ei mõjuta oluliselt metsakooslusi, märgalasid. Tegevusega ei kaasne olulist vee-, pinnase- ja valgusreostust; müra, avariiolukordade võimalikkus ja oluline jäätmeteke on ajutise iseloomuga. Tegevusega kaasneb tõenäoliselt vähene mõju Natura 2000 võrgustiku alale, kuna kinnistu on kaetud EL loodusdirektiivi kohase esmatähtsa elupaigatüübi 6270-liigirikkad niidud, ja elupaigatüübiga 6210- kuivad niidud, mida on võimalik minimeerida, kui järgida kaitseala valitseja ettepanekut kaasata detailplaneeringu koostamisse keskkonnaekspert.. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kaupo Kõverjalg ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

 

Kuusalu valla Tsitre küla Piirivalve objekti kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.10-15.11.2010 Kuusalu vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kaks kirja ettepanekute ja vastuväidetega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 9. detsembril kell 18 Kuusalu vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 11.11.2010 korraldusega nr 921 on vastu võetud Kuusalu valla Põhja küla Kadakanõmme kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 1,5 ha suuruse kinnistu hoonestusala laiendamine, täiendava ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) 03. - 17.12.2010 ja Kuusalu valla kodulehel https://www.kuusalu.ee/planeeringute-teated.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Kooskõlastus.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 04.11.2010 korraldusega nr 905 on vastu võetud Kuusalu valla Viinistu küla Nurmiku kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 7935 m² suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoone rajamiseks, maasihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse, haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01. - 15.12.2010 Kuusalu Vallavalituses (Kiiu mõis, Kiiu alevik), Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Tallinna 45, Loksa linn) ja Kuusalu valla kodulehel:
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Illustratsioon.
Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 17.11.2010.

 

Kuusalu valla Salmistu küla Kuru kinnistu (35201:002:0190) detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.10 - 01.11.2010 Kuusalu vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus 1 kiri vastuväidetega naaberkinnistu omanikult. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 09.11.2010.

 

Kuusalu vallas Kiiu alevikus Mõisa tee 5 kinnistul (Remedia) algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 17. novembril kell 17.30 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Detailplaneeringu eesmärk on olemasolevate tootmishoonete laiendamine, ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Põhijoonis
Seletuskiri
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 09.11.2010.

 

Kuusalu vallavalitsus on 21.10.2010 korraldusega nr 836 algatanud Suurpea küla Koplinõmme kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning mittealgatanud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 4,61 ha kinnistu jagamine, ehitusõiguste seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, maasihtotstarbe ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Suurpea küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle ning üksikelamu ja abihoonete ehitamine ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Kaitseala valitseja seisukoha kohaselt ei kahjusta kavandatu Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eesmärke, kinnistu mõjualas ei asu teadaolevalt EL loodusdirektiivi kaitstavaid elupaigatüüpe ega kaitstavaid liike, seega ei ohusta Natura 2000 võrgustikku. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Dzintar Klavan ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavalitsus on 21.10.2010 korraldusega nr 837 algatanud Vanaküla küla Laiaka kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning jätnud algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 7,07 ha kinnistul taluhoonestuse taastamine, ehitusõiguste seadmine, maasihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et üksikelamu ja abihoonete ehitamine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule, Vanaküla küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, ei põhjusta keskkonnas olulise mõjuga pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Teadaolevalt ei asu läheduses olulisi looduskaitsealuseid taime- ega loomaliike, mida kavandatud tegevus võiks kahjulikult mõjutada. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Enriko Aav ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavalitsus on 21.10.2010 korraldusega nr 838 algatanud Viinistu küla Saarehansu kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning jätnud algatamata detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 7826 m² kinnistule ühe hoonestusala moodustamine, ehitusõiguse seadmine, maasihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud üksikelamu ja abihoonete ehitamisel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Viinistu küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, ehitamine ei põhjusta keskkonnas olulisi pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara ning hoonestusala ei kavandata EL Loodusdirektiivi kohase kaitset vajava elupaigatüübi 6270 kahjustamata alale. Detailplaneeringu algatamise taotlejad on Piret Kalju ja Toomas Tombu ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.

 

Kuusalu valla Salmistu küla Rannasalu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 02.-30.08.2010 Kuusalu vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus üks kiri ettepanekutega. 7. oktoobril toimuma pidanud avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu jäi vaidlustaja puudumise tõttu ära. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 2. novembril kell 19 Kuusalu vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 26.10.2010.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 23.09.2010 korraldusega nr 715 on vastu võetud Kuusalu valla Andineeme küla AÜ Tülivere kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 17 804 m². Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kahe elamukrundi (840 ja 1200 m²), Tülivere 23 kinnistuga perspektiivselt liidetava ehitusõiguseta elamumaa maaüksuse (52 m²) ja elamukrunte teenindava maaüksuse moodustamiseks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.10 - 01.11.2010 Kuusalu Vallavalitsuses. Seletuskiri. Põhijoonis. Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 23.09.2010 korraldusega nr 716 on vastu võetud Kuusalu valla Tsitre küla Tsitre piirivalve objekti kinnistu detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 2,8 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek olemasolevate, endiste NSVL piirivalve ehitiste likvideerimiseks (ehitisregistri andmetel 11 ehitist, kogupinnaga 1733 m²) ning kinnistule nelja puhkemaja rajamiseks. Kinnistut läbivale teele, mis on juurdepääsuteeks ka Merila kinnistule, on ette nähtud teeservituudi ala.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.10 - 15.11.2010 Kuusalu Vallavalitsuses. Seletuskiri. Põhijoonis. Kooskõlastused.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 23.09.2010 korraldusega nr 717 on vastu võetud Kuusalu valla Viinistu küla Kiviõue kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 2134 m² suurusele kinnistule elamumaa sihtotstarbe määramine ning ehitusõiguse seadmine elamu ja kahe abihoone rajamiseks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.10 - 01.11.2010 Kuusalu Vallavalitsuses (Mõisa tee 17, Kiiu alevik) ja Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Tallinn 45, Loksa linn). Seletuskiri. Põhijoonis
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 23.09.2010 korraldusega nr 718 on vastu võetud Kuusalu valla Salmistu küla Kuru kinnistu (35201:002:0190) detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 2,67 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu jagamiseks seitmeks väikeelamu krundiks (suurustega 2586-4328 m²), kolmeks transpordimaa maaüksuseks ning üheks üldmaa sihtotstarbega maaüksuseks. Üldmaa, üks transpordimaadest ning kergliiklustee alune maa on ette nähtud avaliku kasutusega. Seletuskiri. Põhijoonis. Kooskõlastused.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.10 - 01.11.2010 Kuusalu Vallavalitsuses.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu valla Turbuneeme küla Kaupluse kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 28. septembril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses. Vastuväiteid esitanud isikud ei loobunud oma vastuväidetest. Vastavalt Planeerimisseaduse § 21 lõikele 3 edastab Kuusalu Vallavalitsus planeeringu Harju maavanemale järelevalve teostamiseks. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu vallas Kolga-Aabla külas Ussi kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 20. oktoobril kell 18 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Detailplaneeringu eesmärk on 1,7 ha kinnistu jagamine 4 elamukrundiks ja 1 tootmismaakrundiks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Eskiis. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu vallavalitsus on 07.10.2010 korraldusega nr 792 algatanud Turbuneeme küla Kivikalda kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning mittealgatanud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 0,85 ha kinnistule ehitusõiguste seadmine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Turbuneeme küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Andrus Viirg ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu vallavalitsus on 07.10.2010 korraldusega nr 793 algatanud Kolga-Aabla küla Kangru kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning mittealgatanud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 0,56 ha kinnistu jagamine kuni kaheks elamukrundiks, ehitusõiguste seadmine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Kolga-Aabla küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara, läheduses ei asu olulisi looduskaitsealuseid taime- ega loomaliike. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Andrus Viirg ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu vallavalitsus on 07.10.2010 korraldusega nr 791 algatanud Kolga-Aabla küla Mahla kinnistu detailplaneeringu, kinnitanud lähteülesande ning mittealgatanud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu eesmärk on 0,84 ha kinnistu kuni kaheks elamukrundiks jagamise võimalikkuse hindamine, ehitusõiguste seadmine, kinnistule küla puhastusseadme rajamise võimalikkuse hindamine, maasihtotstarbe muutmine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kuusalu vallavalitsus on seisukohal, et kavandatud tegevusel ei ole eeldatavalt kahjulikke mõjusid Kolga-Aabla küla väljakujunenud asustusstruktuurile ja külamiljööle, detailplaneeringu elluviimine ei avalda eeldatavalt olulist mõju Natura 2000 võrgustikule, ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muutusi ning ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Eevi Novek ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu vallavolikogu 06.10.2010 otsusega nr 55 on Saunja külas Metsa kinnistul algatatud detailplaneering, keskkonnamõju strateegiline hindamine ning kinnitatud lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on 3,48 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Jägala jõe ehituskeeluvööndi vähendamise ning ehituskeeluvööndisse rajatud tiigi seadustamise võimalikkuse otsustamine, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Margus Herman ja kehtestaja Kuusalu vallavolikogu (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööajal (aadress Kiiu mõis, Kiiu alevik) ning Kuusalu valla kodulehel dokumentide registris www.kuusalu.ee.
Info lisatud 11.10.2010.

 

Kuusalu valla Turbuneeme küla Kaupluse kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 28. septembril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses. Vastuväiteid esitanud isikud ei loobunud oma vastuväidetest. Vastavalt Planeerimisseaduse § 21 lõikele 3 edastab Kuusalu Vallavalitsus planeeringu Harju maavanemale järelevalve teostamiseks. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 06.09.2010.

 

Kuusalu valla Salmistu küla Rannasalu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 02.-30.08.2010 Kuusalu vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus üks kiri ettepanekutega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 7. oktoobril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee.
Info lisatud 27.09.2010.

 

Kuusalu vallavolikogu 25.08.2010 otsusega nr 45 on Põhja külas Kadakaranna kinnistul algatatud detailplaneering, kinnitatud detailplaneeringu lähteülesanne ja mittealgatatud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 1,6 ha suuruse kinnistu jagamine kuni kaheks üksikelamukrundiks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja Allan Plats. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 15.09.2010.

 

Kuusalu vallavalitsuse 26.08.2010 korraldusega nr 643 on algatatud detailplaneering Kaberla külas Kiviaia tee 1 ja Kiviaia tee 3 kinnistutel. Planeeritavate alade suurus on 4873 m² ja 4003 m². Detailplaneeringu eesmärk on Jõelähtme-Kemba maantee sanitaarkaitsevööndisse elamute rajamise ja elamumaa sihtotstarbe määramise võimalikkuse hindamine, meetmete kirjeldmine maanteelt tuleneva mürastaseme ning saastekoormuse vähendamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Meeli Otsa. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 15.09.2010.

 

Kuusalu vallavolikogu 25.08.2010 otsusega nr 44 on kehtestatud Kuusalu aleviku Metsa tn 17 kinnistu detailplaneering. Info lisatud 15.09.2010.

 

Kuusalu valla Sõitme küla Laugu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19.07-16.08.2010 Kuusalu vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul laekus kaks kirja ettepanekutega, mis puudutasid olemasoleva avalikult kasutatava tee ümbertõstmist. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 23. septembril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 15.09.2010.

 

Kuusalu valla Turbuneeme küla Kaupluse kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19.07-16.08.2010 Kuusalu vallavalitsuses ja Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis. Avaliku väljapaneku jooksul laekus üks kiri ettepanekute ja vastuväidetega, millel 20 kodaniku allkirjad. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 28. septembril kell 17 Kuusalu vallavalitsuses. Info tel 606 6379 või kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 15.09.2010.

 

Kuusalu vallas Turbuneeme külas Lahe kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 16. septembril kell 17 endise Turbuneeme kaupluse ruumides. Detailplaneeringu eesmärk on 0,64 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Põhijoonis.
Lisainfo tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallas Andineeme külas Päevaliblika kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. septembril kell 17.30 Kuusalu Vallavalitsuses. Detailplaneeringu eesmärk on 15,3 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse ja maakasutuse sihtotstarvete, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallas Põhja külas Kadakanõmme kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 7. septembril kell 17 Kuusalu Vallavalitsuses. Detailplaneeringu eesmärk on 1,5 ha suuruse kinnistu hoonestusala laiendamine, täiendava ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallas Salmistu külas Murru kinnistul ja kinnistu lähialal algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 18. augustil kell 18.30 Salmistu külas restoranis Okasroosike. Detailplaneeringu eesmärk on 0,49 ha maaüksusele külaplatsi ja pargi-ala planeerimine, ehitusõiguse ja maakasutuse sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, jalgtee, parkimise, tehnovõrkude lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Seletuskiri.
Eskiis.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 11.08.2010.

 

Kuusalu vallavalitsuse 07.07.2010 korraldusega nr 539 on algatatud Kiiu alevikus Vaestemaja kinnistule pääste- ja liiklusohutuse keskuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on 5,82 ha suurusele kinnistule ehitusõiguse seadmine pääste- ja liiklusohutuse keskuse rajamiseks, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on MTÜ Liikluskoolitajate Liit. Info tel 606 6370 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 07.07.2010 korraldusega nr 538 on vastu võetud Kuusalu valla Pärispea küla Oru kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse seadmine, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 0,52 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.08 - 16.08.2010 Kuusalu Vallavalituses (Kiiu mõis, Kiiu alevik), Kuusalu Vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis (Tallinna 45, Loksa linn).

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.

Seletuskiri. Situatsioon.

Põhijoonis.

Kooskõlastused.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu Vallavalitsuse 07.07.2010 korraldusega nr 540 on vastu võetud Kuusalu valla Salmistu küla Rannasalu kinnistu ja kinnistu lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine 5 väikeelamu krundiks, maakasutuse sihtotstarvete, ehitusõiguse, uute hoonestustingimuste määramine, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 1,6 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.08 - 30.08.2010 Kuusalu Vallavalituses (Kiiu mõis, Kiiu alevik). Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.

Seletuskiri.

Põhijoonis.

Kooskõlastused.

Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavalitsuse 17.06.2010 korraldusega nr 471 on algatatud detailplaneering Salmistu külas Leppiku kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on 4964 m² suuruse kinnistu jagamine 2 üksikelamukrundiks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Riho Leppik. Info tel 606 6370 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavalitsuse 17.06.2010 korraldusega nr 475 on vastu võetud Kuusalu aleviku Metsa 17 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu kaheks jagamine, hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorra ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 2491m².

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07-02.08 Kuusalu Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.

Seletuskiri.

Põhijoonis.

Kooskõlastused.

Info tel 606 6370 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavalitsus annab teada, et Turbuneeme küla Kaupluse kinnistu detailplaneeringu lahendus on muutunud ja seetõttu korraldame uue avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva hoone laiendamine ärihooneks, planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe täpsustamine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 784 m².

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07-16.08.2010 Kuusalu vallavalitsuses, Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis. Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.

Seletuskiri.

Põhijoonis.

Kooskõlastused.

Info tel 606 6370 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavalitsuse 03.06.2010 korraldusega nr 407 on vastu võetud Sõitme küla Laugu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, maa sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse, uute hoonestus- ja planeerimistingimuste, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine, aadresside andmine. Kinnistu jagamisel tekib kinnistu põhjaserva 11 uut elamukrunti, 1 elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva Laugu talukompleksi kohale ning 1 metsamaa krunt. Planeeritava ala suurus on 27,4 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07 - 16.08.2010 Kuusalu vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud.

Seletuskiri.
Põhijoonis1.
Põhijoonis2.
Põhijoonis3.
Illustratsioon.
Kooskõlastused.

Info tel 606 6370 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee

 

Kuusalu vallavolikogu 16.06.2010 otsusega nr 35 on kehtestatud Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneering.

 

Kuusalu vallavolikogu 16.06.2010 otsusega nr 36 on kehtestatud Turbuneeme küla Vana-Neeme kinnistu detailplaneering.

 

Kuusalu vallavalitsus on 15.04.2010 korraldusega nr 291 vastu võtnud Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, kinnistu edelaosas asuvale rohumaale hoonestusala planeerimine, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 13,65 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.-26.05.2010 Kuusalu Vallavalitsuses, Loksa teeninduspunktis ja Kuusalu valla kodulehel https://www.kuusalu.ee/planeeringute-teated. Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid kõik isikud. SeletuskiriPõhijoonis. Kooskõlastused 1 ja 2. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Kuusalu vallavolikogu 28.04.2010 otsusega nr 32 kehtestati Saunja küla Tõnuvälja maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering.

 

Vastavalt planeerimisseaduse § 29 vaatas Kuusalu vallavolikogu üle Kuusalu ja Loksa üldplaneeringud ning 28.04.2010 otsusega nr 31 otsustas:

1. lugeda Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 68 kehtestatud Kuusalu valla üldplaneering ja Loksa Vallavolikogu 27.01.2000 määrusega nr 1 kehtestatud Loksa valla üldplaneering ülevaadatuks vastavalt lisale,

2. koostada Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsusega nr 68 kehtestatud Kuusalu valla üldplaneeringu osas uus joonis, võttes aluseks vahepealsel perioodil kehtestatud üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute lahendused,

3. jätkata punktis 1 nimetatud üldplaneeringute elluviimist kuni Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2009 otsusega nr 49 algatatud üldplaneeringu kehtestamiseni.

 

Kuusalu Vallavalitsuses on võimalik tutvuda Ramboll Eesti AS koostatud Kaberla küla Välja ja Mikle kinnistute detailplaneeringuga.
Detailplaneering on hetkel kooskõlastusringil ning ei ole vallavalitsuse poolt vastu võetud.

Seletuskiri, tugiplaan, koondplaan,

Täpsem info: Ramboll Eesti AS, 6988362 või Liisi.Ventsel@ramboll.ee

 

Kuusalu valla Turbuneeme küla Aksli-Tõnise kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapanek toimus 03.-17.02.2010 ja selle aja jooksul laekus 3 kirja ettepanekute ja vastuväidetega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 24.03.2010 kell 15 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Koosoleku tulemusel lahendati 1 kirjas toodud ettepanek, seoses olemasoleva tee kasutusega, 2 vastuväidet jäi lahendamata. Planeering edastatakse Harju maavanemale järelevalve teostamiseks. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 07.04.2010.

 

Kuusalu vallas Kuusalu alevikus Sireli tn 2a kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 21. aprillil kell 14 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Detailplaneeringu eesmärk on 1342 m2 suurusele kinnistule ehitusõiguse, maakasutuse sihtotstarbe ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 07.04.2010.

 

Kuusalu vallavalitsuse 25.03.2010 korraldusega nr 253 on algatatud detailplaneering Salmistu küla Kirsi-Peebu kinnistul ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1,6 ha suuruse kinnistu jagamine kuni kaheks üksikelamukrundiks, ehitusõiguste ja maakasutuse sihtotstarvete määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kerly Vompa. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 07.04.2010.

 

Kuusalu vallavolikogu 31.03.2010 otsusega nr 25 on kehtestatud Kuusalu valla Kalme küla Kalmeveski kinnistu detailplaneering. Info lisatud 07.04.2010.

 

Kuusalu valla Turbuneeme küla Aksli-Tõnise kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.-17.02.2010 ja selle aja jooksul laekus 3 kirja ettepanekute ja vastuväidetega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 24.03.2010 kell 15 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 17.03.2010.

 

Kuusalu Vallavalitsus on 18.02.2010 korraldusega nr 152 vastu võtnud Saunja küla Tõnuvälja kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksusele külaplatsi ning platsile vajaliku hoonestuse planeerimine, ehitusõiguse ja maakasutuse sihtotstarbe määramine, juurdepääsuteede, jalgtee, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 4,38 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.-31.03.2010 Kuusalu Vallavalitsuses.
Planeeringu materjalid: seletuskiri, põhijoonis, kooskõlastused. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 10.03.2010.

 

Kuusalu vallavolikogu 23.02.2010 otsusega nr 12 on kehtestatud Kolga-Aabla küla Toomika kinnistu detailplaneering

 

Kuusalu vallavolikogu 23.02.2010 otsusega nr 13 on kehtestatud Saunja küla Väo kinnistu detailplaneering

 

Kuusalu vallas Juminda külas Keskküla kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 4. märtsil kell 14Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, kinnistu edelaosas asuvale rohumaale hoonestusala planeerimine, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Eskiis. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 23.02.2010.

 

Turbuneeme küla Kaupluse kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.12.2009-15.01.2010 ja selle aja jooksul laekus 2 kirja ettepanekutega. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 25.02.2010 kell 18 Kuusalu vallavalitsuses Kiiu mõisas. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 17.02.2010.

 

Kuusalu vallavolikogu 27.01.2010 otsusega nr 6 on kehtestatud Uuri küla Maasika ja Sepa kinnistute detailplaneering. Info lisatud 10.02.2010.

Kuusalu vallavolikogu 27.01.2010 otsusega nr 5 on kehtestatud Soorinna küla Mõisaääre ja Mäeveeru kinnistute detailplaneering. Info lisatud 10.02.2010.

Kuusalu vallavalitsuse 04.02.2010 korraldusega nr 95 on algatatud detailplaneering Põhja külas Kadakanõmme kinnistul ning kinnitatud lähteülesanne. Detailplaneeringu eesmärk on 1,5 ha suuruse kinnistu hoonestusala laiendamine, täiendava ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Kadri Nõmm. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 10.02.2010.

Kuusalu vallavalitsuse 21.01.2010 korraldusega nr 68 on tunnistatud kehtetuks alljärgnevad detailplaneeringute algatamise korraldused: 1.1 Loksa Vallavalitsuse 14.10.2004 korraldus nr 384 „Detailplaneeringu algatamine", millega algatati detailplaneering Loksa vallas Pedaspea külas Villemi-Tooma maaüksusel;
1.2 Kuusalu vallavalitsuse 12.08.2005 korraldus nr 585 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Kiiu külas Vana-Narva mnt 22 kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";;
1.3 Loksa vallavalitsuse 30.08.2005 korraldus nr 205 „Detailplaneeringu algatamine", millega algatati detailplaneering Loksa vallas Turbuneeme külas Kivikalda kinnnistul;
1.4 Kuusalu vallavalitsuse 12.01.2006 korraldus nr 29 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Kuusalu alevikus Nõmme I kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.5 Kuusalu vallavalitsuse 26.01.2006 korraldus nr 75 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Turbuneeme külas Ahju-Johannese kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.6 Kuusalu vallavalitsuse 08.06.2006 korraldus nr 627 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Tammistu külas Vana-Sikelmanni kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.7 Kuusalu vallavalitsuse 31.08.2006 korraldus nr 883 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Virve külas Aarte kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.8 Kuusalu vallavalitsuse 14.09.2006 korraldus nr 948 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Kolga-Aabla külas Nurme kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.9 Kuusalu vallavalitsuse 28.09.2006 korraldus nr 1008 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Turbuneeme külas Ahju-Andrese kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.10 Kuusalu vallavalitsuse 26.10.2006 korraldus nr 1164 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Salmistu külas, Metsa-Peebu kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.11 Kuusalu vallavalitsuse 26.10.2006 korraldus nr 1165 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Hirvli külas, Illu kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.12 Kuusalu vallavalitsuse 15.02.2007 korraldus nr 168 „Detailplaneeringu algatamine ning detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine Kuusalu vallas Põhja külas Kadaka 6 kinnistul ning lähteülesande kinnitamine";
1.13 Kuusalu vallavalitsuse 10.05.2007 korraldus nr 460 „Detailplaneeringu algatamine Kuusalu vallas Kuusalu alevikus, Kase tn 2 kinnistul ning lähteülesande kinnitamine".
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 10.02.2010.

Kuusalu Vallavalitsus on 14.01.2010 korraldusega nr 22 vastu võtnud Kalme küla Kalmeveski kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse seadmine, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 4,5 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.-17.02.2010 Kuusalu Vallavalitsuses ja Loksa teeninduspunktis. Põhijoonis. Seletuskiri. Kooskõlastused.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 28.01.2010

Kuusalu Vallavalitsus on 09.03.2009 korraldusega nr 195 vastu võtnud Turbuneeme küla Aksli-Tõnise kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeritava ala suurus on 3253 m². Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.-17.02.2010 Kuusalu Vallavalitsuses ja Loksa teeninduspunktis. Põhijoonis. Seletuskiri. Kooskõlastused.
Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 28.01.2010

Kuusalu vallas Pedaspea külas Eskani 6 kinnistul algatatud detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub
21. jaanuaril kell 14.30 Kuusalu vallavalitsuse Loksa teeninduspunktis.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse seadmine, juurdepääsuteede, parkimise, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Eskiis. Info tel 606 6379 või e-post: kadi.raudla@kuusalu.ee. Info lisatud 13.01.2010