Kontaktisik: juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman, tel 6066 383, anu.kirsman@kuusalu.ee

 Huvitegevuse ja -hariduse toetusvoor on avatud alates 12. novembrist. Ootame taotlusi huvitegevuse ja huvihariduse kättesaadavust parandavatele ja mitmekesisust suurendavatele tegevustele, vähendamaks mitteosalejate osakaalu huvitegevuses osalemisel 2021. aastal.
Taotlusi saab esitada 3. detsembrini taotluste esitamise ja menetlemissüsteemi SPOKU kaudu https://piksel.ee/spoku/kuusalu/HUVItaotlus/ylevaade.
Enne taotlemist palume lugeda täpsustavat infot valla kodulehel: https://www.kuusalu.ee/huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus.
Lisainfo: Anu Kirsman, anu.kirsman@kuusalu.ee; 5757 0906 või Krista Allik krista.allik@kuusalu.ee; 515 4154.
 Head Kuusalu valla üldhariduskoolide õpilaste lapsevanemad!
Tuletame meelde, et huvihariduse ja huvitegevuse sõidukulude osalist kompensatsiooni on võimalik küsida 11 kuu eest kalendriaastas: https://www.riigiteataja.ee/akt/418092019004?leiaKehtiv
Lisainfo: Anu Kirsman anu.kirsman@kuusalu.ee 57570906