Uue üldplaneeringu menetluse ajalugu

Kuusalu valla uue üldplaneeringu koostamine algatati vallavolikogu 17.06.2009 otsusega nr 49 „Kuusalu valla üldplaneeringu ning planeeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". 

Planeeringuala hõlmab kogu Kuusalu valla territooriumi. Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine.

Vastavalt läbi viidud hankele on 20.06.2019. aastal sõlmitud hankeleping (nr 2-4/221) Hendrikson & Ko OÜ ning Kuusalu Vallavalitsuse vahel. Lepingu kohaselt on Hendrikson & Ko OÜ Kuusalu valla üldplaneeringu koostajaks ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviijaks. Planeeringu läbiviimise korraldajaks on vastavalt planeerimisseadusele kohalik omavalitsus. Kohaliku omavalitsus peab tasakaalustama erinevaid huve, sealjuures avalikke huve ja väärtuseid, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja eesmärkidele.

Kuusalu Vallavalitsuse 28.05.2020 korraldusega nr 322 moodustati üldplaneeringu koostamise juhtiv töörühm. Töörühma liikmed määrati vallavalitsuse ametnike seast, kelle tööülesanded ning erialased teadmised puudutasid üldplaneeringuga lahendatavaid ülesandeid. Juhtiva töörühma juhiks määrati vallavanem. Töörühma eesmärgiks seati läbi töötada koostatud eskiislahendus, piirkondlikute töörühmade ettepanekud ning teha vajalikud täpsustused eskiislahenduse lõpliku variandi koostamiseks ning avalikustamiseks.

Üldplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine toimus 12.01-02.02.2022 valla kodulehel, Kuusalu vallamajas, Kuusalu raamatukogus ning Kolga raamatukogus. Avalikustamise perioodil esitati isikute poolt ettepanekuid ning vastuväiteid planeeritava osas.

Kohalikul omavalitsusel on üldplaneeringu koostamisel kohustus võtta vastutus nii planeeringulahenduse koostamise, koostöö kui ka planeeringu tulevase elluviimise eest. Selleks, et võtta vastu omavalitsuse poolt järgnevaid kaalutletud ning kaasavaid otsuseid, jätkata juhtrühma poolt tehtud tööd, on Kuusalu Vallavalitsuse 17.02.2022 korraldusega nr 105 moodustatud üldplaneeringu koostamise töörühm. Moodustatava töörühma ülesandeks on igakülgselt kaasa aidata üldplaneeringu koostamisele ja huvide tasakaalustamisele. Töörühm analüüsib koostatava üldplaneeringu menetluse käigus esitatud vastuväiteid ning ettepanekuid, annab nende osas seisukohti ning teeb ettepanekuid valla tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeeringu koostamise korraldamiseks ning avalikkuse kaasamiseks vallavalitsusele ning volikogule. Töörühma juhil on õigus kaasata  erinevate valdkondade spetsialiste ning eksperte.

Töörühma töös osalemiseks on kutse edastatud kõigile Kuusalu vallavolikogu liikmetele. Eesmärgiks on, et volikogu oleks üldplaneeringu materjalide ning isikute arvamustega kursis enne planeeringu vastuvõtmist ja saaksid aktiivselt osaleda üldplaneeringu koostamisel ja perspektiivsete arengute suunamisel.

Kuusalu Vallavolikogu 27.04.2016 määrusega nr 11 on kinnitatud „Kuusalu valla teede arengukava 2016-2025". Arengukavas käsitletakse vallateid, st. valla omandis olevaid teid ja teid, mille omanik on sõlminud Kuusalu Vallavalitsusega eratee avaliku kasutamise lepingu.

Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsusega nr 67 määrati Kuusalu valla kohalike teede nimekiri ja tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 19.12.2001 otsus nr 68 „Valla üldplaneeringu kehtestamine" lisa 7 „Kuusalu valla kohalike teede ja tänavate nimekiri".

Loksa Vallavolikogu 27.01.2000 otsusega nr 1 kehtestatud Loksa valla üldplaneeringuga avalikke teid määratud ei ole.

Seoses erinevate kohtupraktikatega  ja vajadusega korrastada valla avalike teede võrgustik, on päevakorda tõusnud vajadus kajastada avalikke teid üldplaneeringus. Vastavalt 29.10.2020 korraldusega nr 672 moodustatud teede töörühma ettepanekule on koostatud valla avalike teede kaart, mis on koos üldplaneeringu eskiislahendusega avalikustatud. Üldplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine toimus 12.01-02.02.2022 valla kodulehel, Kuusalu vallamajas, Kuusalu raamatukogus ning Kolga raamatukogus. Avalikustamise perioodil on esitatud avalike teede osas ettepanekuid ning vastuväiteid.

Selleks, et võtta vastu omavalitsuse poolt järgnevaid kaalutletud otsuseid, on vajalik jätkata vastava valdkonna spetsialistidest ja vallavalitsuse esindajatest koosneva töörühma tööd. Peale 2021.a kohalike omavalitsuste valimisi on toimunud muudatused vallavalitsuse ja volikogu koosseisus. Teede töörühm moodustati 10.02.2022 korraldusega nr 93

Töörühma eesmärgiks on läbi töötada kodanike vastuväited ja arvamused avalikeks teedeks määramise osas ning esitada vastavad ettepanekud volikogu keskkonna- ja ehituskomisjonile seisukoha andmiseks ning vallavalitsusele ja volikogule otsustamiseks. Korrigeeritud avalike teede kaart avalikustatakse koos volikogu poolt vastu võetud üldplaneeringu põhilahendusega.

Kuusalu Vallavalitsuse kontaktisikuks valla üldplaneeringu küsimuses on planeeringute peaspetsialist Kadi Raudla tel 606 6379, 5348 4442 või kadi.raudla@kuusalu.ee.